مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ و حکایت‌ درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواس – اجبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه غیرانتفاعی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس – اجبار، وجود وسواس‌ها یا اجبارهای مکرر و بسیار شدید است که رنج و عذاب قابل ‌ملاحظه‌ای برای فرد ایجاد می‌کند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خود‌درمانی و رویکرد حکایت‌درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواس- اجبار بود.
روش: این پژوهش، از نوع نیمه‌ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری انجام گرفت. بدین منظور از بین کلیه بیماران مبتلا به اختلال وسواس- اجبار مراجعه‌کننده به مراکز خدمات روان‌شناختی و روان‌پزشکی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۰ نفر بر اساس ملاک‌های ورود و خروج، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌ صورت تصادفی در سه گروه ۱۰ نفری شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. یک گروه آزمایشی به مدت ۶ هفته، درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی دریافت نمودند و گروه دیگر طی ۸ جلسه هفتگی بر اساس راهنمای درمانی وایت (۱۹۹۵) و مانک (۱۹۹۷)، تحت حکایت‌درمانی‌ قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه کنترل نیز در لیست انتظار قرار گرفتند. داده‌های پژوهش به روش تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا)، با استفاده از نرم‌افزار SPSS-26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها دال بر اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی و حکایت‌درمانی بر بهبود معنادار نشانه‌های وسواس در مرحله پس‌آزمون و تداوم این بهبودی پس از یک دوره یک‌ ماهه پیگیری بود (01/0>P).
نتیجه‌گیری: به‌ نظر می‌رسد درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ و حکایت درمانی در کنار سایر درمان‌ها می‌تواند در درمان وسواس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of Exposure and Response Prevention Therapy and Narrative Therapy on Reduction Symptoms of Obsessive – Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

 • Zohreh Esfahani 1
 • Maryam Ghorbani 2
 • Mehdi Esfahani 3
1 Master's degree in general psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Non-Profit University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

abstract
Introduction: ObsessiveـCompulsive Disorder is the existence of repeated and very intense Obsessions or Compulsions that disrupts occupational, social and interpersonal activity. The purpose of this study was comparison of effectiveness of Exposure and Response Prevention by Self–Treatment Method and Narrative Therapy on reduction symptoms of Obsessive–Compulsive Disorder.
Methods: This study design was semi-experimental with pre-test, post-test and follow-up. Therefore, among all patients with Obsessive–Compulsive disorder in psychiatric and psychological centers of Esfahan in 2021, 30 patients were selected by purposeful sampling and randomly assigned in 2 experimental groups and 1 control group. An experimental group received Exposure and Response Prevention by Self–Treatment Method (6 weeks), and other experimental group received Narrative Therapy, in base on the White (1995) and Monk (1997). The results analyzed by MANCOVA in SPSS-26.
Results: The results showed the effect of Exposure and Response Prevention Therapy by Self–Treatment and Narrative Therapy on significant reduction symptoms of Obsessive–Compulsive Disorder and so 4 sub-scales, especially doubting and slowness on the post-test and on the one-month follow-up (P<0.01).
Conclusion: It seems that Exposure and Response Prevention Therapy and Narrative therapy can be used alongside other treatments in OCD treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obsessive-Compulsive Disorder
 • Exposure and Response Prevention
 • Narrative Therapy
 1. Robbins W, Vaghi M & Banca P. Obsessive-compulsive disorder: Puzzles and Prospects. Journal Home Page for Neuron, 2019: 102 (1): 27-47.
 2. Dadsetan P. Developmental Psychology From Infancy Through Adulthood (vol 2) Tehran: Samt: 1387. [Persian].
 3. Yun Y & Boedhoe W. Brain structural cavariance networks in obsessive-compulsive disorder: a graph analysis from the ENIGMA consortium. Journal of Brain. Article history, 2020: 143 (2): 684-700.
 4. Gamoran A & Doron G. Effectivenessnof brief daily training using a mobile app in reducting obsessive-compulsive disorder (OCD) symptoms: examining real world data of OCD app anxiety, mood & sleep. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2023: 36. 100-782.
 5. Sadock V & Sadock B. Kaplan & Sadock-Synopsis of psychiatry; behavioral sciences/ clinical psychiatry. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 2021.
 6. Reuman L, Buchholz J & Abramowitz JS. Obsessive beliefs, experiential avoidance, and cognitive fusion as predictors of obsessive-compulsive disorder symptom dimensions.. Journal of Contextual Behavioral Science, 2018: 9, 15-20.
 7. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (DSM-5®). American Psychiatric Publication, 2013.
 8. Hawton K, Kerk J, Salkovskis P & Clark D Cognitive behavioral therapy, volume 1, 11th edition. Translated by Habiboleh Ghasemzadeh. Tehran: Arjmand Publications. 2014.
 9. Clark, DA. Cognitive-behavioral therapy for OCD. New York, Guilford Press: 2004.
 10. Rees CS & van Koesveld KE. An open trial of group metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 2008: 39 (4): 451-458.
 11. Evey KJ & Steinman SH. A systematic review of the use of acceptance and commitment therapy (ACT) to treat adult obsessive-compulsive disorder (OCD). Journal Of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2023: 36, 150-169.
 12. Alpert E, Hayes AM, Barnes JB & Sloan DM. Using client narratives to identify predictors of outcome in written exposure therapy and cognitive processing therapy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 2023: 19 (93): 185-199.
 13. Huang LT, Liu CY & Yang CY. Narrative enhancement and cognitive therapy for perceived stigma of chronic schizophrenia: A multicenter randomized controlled trial study. Journal of Psychiatric Nursing, 2023: 44, 59-68.
 14. Puccinelli CH, Gagne JP, Gavric D, Milosevic I, McCabe RE, Soreni N, Alcolado GM & Rowa K. Falling into the OCD trap: Are cliniciance hesitant to encourage exposure therapy for repugnant obsessions? Journal Of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2023: 36, 100-119.
 15. Mokhtarifar A. The effect of exposure training and response prevention on alertness and disorder symptoms of people with obsessive-compulsive disorder. Master's thesis in psychology. Shahrood Azad University. 1398 [Persian].
 16. Esfahani M. Comparison of the effect of treatment based on the perspective of time, acceptance and commitment and narrative therapy on the severity of symptoms of obsessive-compulsive disorder. PhD dissertation in psychology. University of Esfahan. 1393 [Persian].
 17. Griffin M. Specific cases, techniques and approaches; narrative behaviour therapy? Integration in practice1. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 2003: 24 (1): 33-37.
 18. O'Connor K, Koszegi N, Ardma F, Niekerk J & Taillon A. An inference-based approach to treating obsessive-compulsive­ disorder. ­Cognitive and Behavioral Practice, 2009: 16,420-429.
 19. Bachofen M, Nakagawa A, Marks I, Park J, Greist J, Baer L, Wenzel K, Parkin J & Dottl S. Home self-assessment and self-treatment of obsessive-compulsive disorder using a manual and computer-conducted. Replication of a UK-US study. Journal of Clinical Psychiatry, 1999: 60,545-549.
 20. Tuerk P, McGuire J &  Piacentini J. A randomized controlled trial of OC-Go for childhood obsessive compulsive disorder: Augmenting homework compliance in exposure with response prevention treatment. Behavior Therapy, 2023: 35, 105-111.
 21. Melchior K, Vander Heiden C, Deen D, Mayer M & Franken I. The effectiveness of metacognitive therapy in comparison to exposure and response prevention for obsessive-compulsive disorder: A randomized controlled trial. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2023: 36, 75-88.
 22. Menzies RG & De Silva P. (Eds.). Obsessive-compulsive disorder: Theory, research and treatment. John Wiley & Sons: 2003.
 23. Montgomery SA & Zohar Y. Obsessive-compulsive disorder. Martin Dunitz Ltd: 1999.
 24. Esfahani M, Neshat Doost HT & Abedi MR. The effect of exposure and response prevention by self-treatment method on reduction symptoms of obsessive-compulsive disorder. Journal of Daneshvar Behavior, 1386: 14, 22. [Persian].
 25. Dadfar M. Investigating the coexistence of personality disorders in obsessive-compulsive patients and comparing them with normal people. Master's thesis in clinical psychology. Tehran Institute of Psychiatry: 1376 [Persian].
 26. Esfahani M. Practical Manual For Treatment Of Obsessive-Compulsive Disorder. Esfahan: Farhang Pajoohan Danesh. 1387 [Persian].
 27. Fritzler BK, Hecker JE, & Losee MC. Self-directed treatment with minimal therapist contact: Preliminary findings for obsessive-compulsive disorder. Journal of Behavior and Research, 1997: 35,627-631.
 28. Nakagaw A, Marks IM, Park JM, Bechofen M, Baer L & Greist JH. Self-treatment of obsessive–compulsive disorder guided by manual and computer-conducted telephon interview. Journal of Telemed Telecare, 1999: 6, 22-
 29. Tayarani rad A, Farrokhi N, Keirjoo E & Sarihi N. Investigation the impact of psychological and medicinal treatment on obsessive-compulsive­ disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology Studies, 1393: 5 (19): 63-79. [Persian].
 30. Abramowitz JS. Getting over obsessive-compulsive disorder (2nd). New York, Guilford Press: 2018.
 31. Hosseini SM, Javidi H, Mehryar AH & Hosseini SE. Compare the efficacy of well,s metacognitive therapy (MCT) and exposure and response prevention (ERP) for the treatment of thought fusion symptoms in women with obsessive-compulsive disorder (OCD). Journal of Disability Studies, 1400: 22 (11). [Persian].
 32. Masoumian S, Gharraee B, Ramezani farani A, Shaeiri MA & Asgharnejadfarid AA. Comparing the effectiveness of schema therapy augmented exposure and response prevention with exposure and response prevention and pharmacotherapy in obsessive-compulsive disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 1401: 28 (2): 162-181. [Persian].
 33. Tolin DF. Bobliotherapy and extinction treatment of obsessive-compulsive disorder in a 5-year-old. Journal of American Academic Child. Adolescents Psychiatry, 2001: 40, 1111-1114.
 34. Twohig MP, Abramowitz JS, Smith BM & Fabricant LE. Adding acceptance and commitment therapy to exposure and response prevention for obsessive-compulsive disorder: A randomized controlledtrial. Behaviour Research and Therapy, 2018: 108, 1-9.
 35. O'Connor TSJ, Measkes E, Pickering MR & Schuman M. On the right track: client experience of narrative therapy. Journal of Contemporary Family, 1997: 19 (4): 479-495.
 36. Mokameli Z. Development of comprehensive psychological treatment with indigenous orientation and comparing its effectiveness with cognitive behavioral therapy on symptoms and indicators of recovery in obsessive-compulsive disorder sufferers. PhD thesis in psychology. University of Esfahan. Faculty of Psychology and Educational Sciences: 1392. [Persian].
 37. Heydari A. Comparing the effectiveness of long-term visualization and exposure therapy with cognitive-behavioral therapy techniques in the treatment of obsessive-compulsive disorder patients. Journal of Psychological Research. 1386: No 3 and 4. [Persian].
 38. Hashemi Jashni A, Roushan R & Ahadi H. Compare the efficacy of exposure therapy and prevention of response and group acceptance and commitment therapy in reducting the severity of symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Psychological Science, 1399: 19 (93): 1141-1148. [Persian].

39. Mokameli Z. Investigating and comparing the effect of exposure method and inhibition of response in individual and group way on reducing the symptoms of obsessive-compulsive disorder. Master's thesis in clinical psychology (unpublished). Esfahan University: Faculty of Psychology and Educational Sciences: 1389 [Persian