ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده (FACI8) در جامعه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده (FACI8) مک کوبین و همکاران، در جامعه‌ی ایرانی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع روانسنجی است. نمونه‌ی پژوهش حاضر متشکل از 313 نفر از افراد نوجوان و بزرگسال ایرانی در محدوده‌ سنی 13 تا 71 سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، از میان کلیه افراد نوجوان و بزرگسال ساکن شهر تهران در سال 1402 انتخاب شدند. نسخه‌ فارسی مقیاس همراه با پرسشنامه‌های تاب‌آوری کونور و دیویدسون و تنیدگی ادراک‌شده کوهن و همکاران اجرا گردید. برای بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی و روایی هم‌زمان از طریق محاسبه‌ همبستگی پیرسون استفاده شد و برای بررسی اعتبار (همسانی درونی) آن نیز از روش محاسبه‌ آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. جهت بررسی اعتبار مقیاس (پایایی) نیز از روش آزمون باز-آزمایی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عامل تأییدی حاکی از برازش و مطلوب بودن مدل دوعاملی تغییرپذیری و دلبستگی خانواده، بود. همبستگی‌های معنادار میان این مقیاس و مقیاس‌های تاب‌آوری و تنیدگی ادراک‌شده نیز روایی هم‌زمان این مقیاس را تائید می‌کرد. اعتبار مقیاس با استفاده از محاسبه‌ ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل دلبستگی و تغییرپذیری به ترتیب 85/0 و 91/0 و برای کل مقیاس برابر با 87/0 به دست آمد و اعتبار مرکب عوامل در دامنه‌ی 78/۰ تا 89/۰ و ضریب همبستگی آزمون-بازآزمون ۹/۰ به دست آمد. نتیجه‌گیری: بر‌اساس نتایج این پژوهش شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده از روایی و پایایی کافی برخوردار است و می‌تواند در پژوهش‌های مرتبط با خانواده مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric properties of the Family Attachment and Changeability Index (FACI8) In Iranian Society

نویسندگان [English]

  • Mahya Ebrahimi jamarani 1
  • Parviz Azadfallah 2
  • Hojatollah Farahani 3
1 PhD student in Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study aims to investigate the psychometric properties of the Persian version of the Family Attachment and Changeability Index (FACI8). Method: The sample group included 313 male and female participants (age range 12 to 71), who were selected using the available sampling method. The Persian version of the Scale was applied with Connor- Davidson Resilience Scale and Cohen et al.'s Perceived Tension Questionnaire. Confirmatory factor analysis and convergent and divergent validity were applied to evaluate the validity of the scale and Cronbach's alpha was used to evaluate its Internal Consistency Reliability. For examining the Test-Retest Reliability, the scale was performed on 35 subjects and Pearson correlation was used to measure it. Results: The results of confirmatory factor analysis indicated the fit and desirability of the two-factor model. Significant correlations between the factors of the Scale with of Resilience Scale and Perceived Tension also confirmed the divergent and convergent validity of this scale. The reliability of the scale using Cronbach's alpha coefficient calculation for the whole scale is 0.87 and the test-retest correlation coefficient of 0.9 Obtained. Conclusion: In general, it can be said that the Persian version of the Family Attachment and Changeability Index, which has two factors (attachment, changeability), has a factor structure similar to the original version of the scale and has the necessary validity and reliability to use in psychological research in the Iranian sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Family"
  • " Attachment"
  • "Changeability"
  • "Validity"
  • "Factor structure"