رابطه سبک دلبستگی اضطرابی و افسردگی پس از زایمان با توجه به نقش واسطه‌ای دشواری در تنظیم هیجان در میان زنان تازه زایمان کرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای دشواری در تنظیم هیجان در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و افسردگی پس از زایمان انجام گرفت.
روش‌: روش پژوهش حاضر توصیفی _ همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. شرکت‌کنندگان شامل 206 نفر از زنانی بودند که دو هفته تا سه ماه از زایمان آن‌ها گذشته بود و به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های افسردگی پس از زایمان ادینبورگ(EPDS)، سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید(RAAS) و دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر(DERS) و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS 26 و 24‌AMOS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی به خوبی برازش شده است، در این مدل رابطه بین افسردگی پس از زایمان با سبک دلبستگی اضطرابی (01/0p < ) و دشواری در تنظیم هیجان (0/01>P ) مثبت و معنادار بود. همچنین بین دشواری در تنظیم هیجان و سبک دلبستگی اضطرابی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (0/01>P ). نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و افسردگی پس از زایمان نقش واسطه‌ای دارد.
نتیجه‌گیری: دو عامل مهم در رابطه با افسردگی پس از زایمان زنان، سبک دلبستگی اضطرابی و دشواری در تنظیم هیجان می‌باشند. تمرکز بر برنامه‌های پیشگیرانه مبتنی بر مهارت‌های تنظیم هیجان و توجه به سبک دلبستگی و مشکلات تنظیم هیجان مادران می‌تواند در پیشگیری و درمان افسردگی پس از زایمان کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between anxious attachment style and postpartum depression in regard to mediating role of difficulties in emotion regulation among postpartum women

نویسندگان [English]

  • Kimiya zarei 1
  • Mohsen Kachooei 2
  • Farideh Shojaerad 1
1 Master of Clinical Psychology, Science and Culture University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of difficulty in emotion regulation in the relationship between anxious attachment style and postpartum depression.
materials and methods: The method of the current research was descriptive-correlation and structural equation model type. The participants included 206 women who had given birth two weeks to three months ago and were selected by available sampling method. To collect data from the Edinburgh Postpartum Depression Scales (EPDS), Collins and Reed Adult Attachment Style (RAAS) and Gertz and Romer's Difficulty in Regulating Emotions (DERS) and to analyze the data using SPSS 26 software and AMOS 24 was used.
Results: : The results showed well goodness of fit to the proposed model, In this model relationship between postpartum depression with anxious attachment style (p<0.01) and difficulty in emotional regulation (p<0.01) was positive and significant. Also, there was a positive and significant relationship between difficulty in emotion regulation and anxious attachment style (p < 0.01). The results of the structural equation model showed that difficulty in emotional regulation plays a mediating role in the relationship between anxious attachment style and postpartum depression.
Conclusion: Two important factors related to postpartum depression in women are anxious attachment style and difficulty in emotional regulation. Focusing on preventive programs based on emotion regulation skills and paying attention to the attachment style and emotional regulation problems of mothers can help in the prevention and treatment of postpartum depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postpartum depression
  • anxious attachment style
  • difficulties in emotion regulation
  • postpartum women