دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، زمستان 1393 (23)