دوره و شماره: دوره 13، شماره2 - شماره پیاپی 50، تیر 1400 

مقاله پژوهشی

ویژگی های روانشناختی بیماران ایرانی تحت عمل جراحی چاقی در دوران همه گیری و قرنطینه کووید-19

صفحه 1-14

10.22075/jcp.2021.22056.2029

بهنوش نیکخواه؛ شادی آقا علی طاری؛ سودابه یکرنگ صفاکار؛ یاسمن رحیمی نیکو


چالش‌های روانشناختی و تحولی افراد در قرنطینه در پاندمی COVID-19: یک مطالعه کیفی

صفحه 45-54

10.22075/jcp.2021.21262.1955

زینب موسوی الملکی؛ فائزه فرهادی سیادشت؛ بهروز گل محمدی؛ مرضیه هاشمی


رابطه اضطراب کرونا با اضطراب سلامتی: نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجان

صفحه 111-120

10.22075/jcp.2021.21977.2024

محمدرضا مظلوم زاده؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ میلاد شیرخانی؛ عالیه زمانی طاوسی؛ فائزه صلایانی


تدوین بسته امید درمانی با رویکرد اسلامی در مواجهه با پیامدهای روانشناختی همه‌گیری کرونا

صفحه 201-211

10.22075/jcp.2021.21443.1977

محمد فرهوش؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ محمدرضا احمدی؛ مجتبی حافظی؛ مرتضی کاشانی نژاد ابیانه