دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تیر 1401 
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P)

صفحه 25-37

10.22075/jcp.2022.25680.2354

سید علی کاظمی رضایی؛ علیرضا مرادی؛ مهناز شاهقلیان؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی پرهون