اهداف و چشم انداز

مجله روانشناسی بالینی پژوهش های مرتبط با موضوعات مختلف روانشناسی بالینی را گرد هم می آورد و تاکید اساسی آن بر مطالعات تجربی، بویژه مطالعات پیامد درمان است. کارآزمایی های بالینی خوب سازماندهی شده با روش شناسی ممتاز و/یا رویکردهای درمانی نوین، ممکن است مرجح باشند. مطالعات مرتبط با شاخه های مختلف روانشناسی بالینی همچون روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، عصب-روانشناسی بالینی، موضوعات مرتبط با سنجش و تشخیص در روانشناسی بالینی، همه گیری شناسی اختلالات روانی و سایر مطالعاتی که ممکن است به نحوی با رشته روانشناسی بالینی مرتبط باشند نیز با نگاه مثبت جهت انتشار مورد بررسی قرار می گیرند. دستنوشته ها باید از نظر روش شناختی ممتاز بوده و به خوبی تالیف شده باشند تا برای داوری ارسال شوند. نویسندگان باید از راهنمای نگارش مقالات مجله روانشناسی بالینی پیروی کنند و دستنوشته ها باید براساس این رهنمودها تهیه و آماده شوند. دستنوشته هایی که از راهنمای نگارش مجله روانشناسی بالینی پیروی نمی کنند بدون داوری به نویسندگان بازگردانده خواهند شد.

موضوعات سبب شناسی، آسیب شناسی، شیوع شناسی و رواندرمانی بیماری های روانی در اولویت می باشند. برخی موضوعات مورد نظر مجله عبارت است از:

اسکیزوفرنیا، اختلالات خلقی، اختلالات روان تنی، اختلالات اضطرابی،اختلالت مرتبط با تروما، کلیه اختلالات شخصیت، اختلالات خواب، تغذیه و جنسی