اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه:

دکتر پرویزآزاد فلاح (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) 

دکتر جواد اژه ای (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر ایمان الله بیگدلی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر پروین رفیعی نیا (استادیار دانشگاه سمنان)

دکتر محمد کریم خداپناهی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حمید طاهر نشاط دوست‌ (استاد دانشگاه اصفهان)

دکتر علی فتحی آشتیانی ‌(استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج)

دکتر علیرضا مرادی (استاد دانشگاه تربیت معلم)

دکتر شاهرخ مکوند حسینی (دانشیار دانشگاه سمنان)سردبیر مجله

 دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند (استاد دانشگاه شهید چمران)

سردبیر

دکتر شاهرخ مکوند حسینی

روانشناس دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

shmakvandsemnan.ac.ir
0000-0002-4846-3499

مدیر مسئول

دکتر ایمان بیگدلی

روانشناس استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ibigdelisemnan.ac.ir

کارشناس نشریه

حمیدرضا فلاحت کار

روانشناس کارشناس نشریه

jcpsemnan.ac.ir
02333629567
0000000235606577

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویزآزاد فلاح

روانشناس دانشگاه تربیت مدرس

azadfallahparvizgmail.com

دکتر ایمان الله بیگدلی

روانشناس دانشگاه فردوسی مشهد

ibigdelisemnan.ac.ir

دکتر محمد کریم خداپناهی

روانشناس دانشگاه شهید بهشتی

m-khodapanahisbu.ac.ir

دکتر حمید طاهر نشاط دوست‌

روانشناس دانشگاه اصفهان

h.neshatedu.ui.ac.ir

دکتر علی فتحی آشتیانی ‌

روانشناس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج

afa1337gmail.com

دکتر علیرضا مرادی

روانشناس دانشگاه خوارزمی

moradi90yahoo.com

دکتر شاهرخ مکوند حسینی

روانشناس دانشگاه سمنان

shmakvandyahoo.com

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناس دانشگاه شهید چمران

m_mehrabizadehyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر پرویز صباحی

روانشناس دانشگاه سمنان

p_sabahiyahoo.com

ویراستار

دکتر سید موسی طباطبایی

استادیار دانشگاه سمنان

s.mosatabatabaeesemnan.ac.ir

دکتر محمد آقا دلاور پور

استاد یاردانشگاه سمنان

mdelavarpoursemnan.ac.ir

صفحه آرا

فاطمه ملک احمدی

کامپیوتر انتشارات دانشکده

fatemeh.malekahmadiyahoo.com