اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه:

دکتر پرویزآزاد فلاح (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) 

دکتر ایمان الله بیگدلی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر محمد کریم خداپناهی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حمید طاهر نشاط دوست‌ (استاد دانشگاه اصفهان)

دکتر علی فتحی آشتیانی ‌(استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج)

دکتر علیرضا مرادی (استاد دانشگاه تربیت معلم)

دکتر شاهرخ مکوند حسینی (دانشیار دانشگاه سمنان)

 دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند (استاد دانشگاه شهید چمران)

مدیر مسئول

دکتر ایمان بیگدلی

روانشناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ibigdelisemnan.ac.ir

سردبیر

دکتر اسحق رحیمیان بوگر

روانشناسی سلامت دانشیار دانشگاه سمنان

irahimian.profile.semnan.ac.ir
jcpsemnan.ac.ir
0000-0003-3029-9050

مدیر داخلی

دکتر پرویز صباحی

روان شناسی دانشیار دانشگاه سمنان

p_sabahiyahoo.com

کارشناس نشریه

حمیدرضا فلاحت کار

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کارشناس نشریه

jcpsemnan.ac.ir
02331533017

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویزآزاد فلاح

روانشناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

azadfallahparvizgmail.com

دکتر ایمان الله بیگدلی

روانشناسی استاددانشگاه فردوسی مشهد

ibigdelisemnan.ac.ir

دکتر محمد کریم خداپناهی

روانشناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-khodapanahisbu.ac.ir

دکتر حمید طاهر نشاط دوست‌

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه اصفهان

h.neshatedu.ui.ac.ir

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج

afa1337gmail.com

دکتر علیرضا مرادی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه خوارزمی

moradi90yahoo.com

دکتر شاهرخ مکوند حسینی

روانشناسی دانشیار دانشگاه سمنان

shmakvandyahoo.com

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناسی استاد دانشگاه شهید چمران

m_mehrabizadehyahoo.com

ویراستار

دکتر سید موسی طباطبایی

روانشناسی تربیتی استادیار دانشگاه سمنان

s.mosatabatabaeesemnan.ac.ir

دکتر محمد آقا دلاور پور

روانشناسی تربیتی استاد یاردانشگاه سمنان

mdelavarpoursemnan.ac.ir

صفحه آرا

فاطمه ملک احمدی

کامپیوتر انتشارات دانشکده

fatemeh.malekahmadiyahoo.com