بانک ها و نمایه نامه ها

مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان در پایگاه های اطلاعاتی زیر نمایه می شود:

 ISC(ISlamic World Science Citation Center), Barakatkns , Google scholar, SID, MagIran, DOAJ,Civilica