نویسنده = ������������ ���������� ��������
وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388

10.22075/jcp.2017.1975

مکوندحسینی شاهرخ؛ Sh Makvand-Hosseini؛ بیگدلی ایمان اله؛ I Bigdeli؛ آقابیگی آتوسا؛ A Aghabeigi