نویسنده = محسن احمدی طهور سلطانی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر ولع مصرف معتادین به هرویین تحت درمان با متادون

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 23-31

10.22075/jcp.2017.2233

سید حسین سلیمی؛ علی حق نظری؛ محسن احمدی طهور سلطانی؛ منا زهره وند


اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 51-59

10.22075/jcp.2017.2038

محسن احمدی طهور سلطانی؛ ولی الله رمضانی؛ محمدحسین عبداللهی؛ محمود نجفی؛ مهدی ربیعی