نویسنده = ������������ ���������������� ����������
اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک والدینی مادر سرپرست

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 14-24

10.22075/jcp.2017.2123

مهدی زارع بهرام آبادی؛ کیانوش زهرا کار؛ حانیه صلحیان بروجردی؛ محمدعلی محمدی فر