نویسنده = ������������������������������������ ����������������