نویسنده = ���������� ������������ ��������
ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت شادنفرود: یک مطالعه ی تحلیل عاملی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 49-58

10.22075/jcp.2021.21550.1987

نرگس یگانه؛ عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمود علیلو


نقش سیستم های مغزی- رفتاری در اختلال سایکوپاتی بر اساس مدل سه بخشی سایکوپاتی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 23-34

10.22075/jcp.2017.2251

عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ حسین قراباغی