دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

افزایش کارایی یک سیستم تشخیص احساس از گفتار با استفاده از انتخاب ویژگی های مؤثر به کمک روش افزایش داده متخاصمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22075/jcp.2022.25572.2341

آرش شیلاندری؛ حسین خسروی؛ حسین مروی


بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک بر اساس آشفتگی خواب و سوگیری حافظه ای مرتبط با مانیا: نقش میانجی حافظه کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-82 فروردین 781

10.22075/jcp.2023.25781.2366

نگین انباری میبدی؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی


ارتباط بین ذهن‌آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان، خودخاموشی و استرس ادراک شده با سندرم پیش از قاعدگی: رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22075/jcp.2023.27545.2467

آمنه دشتی؛ یداله زرگر؛ ایران داودی؛ نسرین ارشدی


مقایسه درهم آمیختگی فکر-عمل و شفقت خود در افراد با الگوهای مختلف نشانه‌های اختلال وسواس-اجباری و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22075/jcp.2023.28536.2538

عاطفه گرده پادوک؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی


اثربخشی آموزش حافظه کاری دیداری بر کاهش افسردگی از طریق تغییر در شبکه‌های سه گانه توجهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22075/jcp.2023.28636.2545

مینوش خادمی؛ سید موسی طباطبایی


بررسی مقایسه‌ای راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا و غیر مبتلا به اختلال وحشتزدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22075/jcp.2023.27949.2492

سپیده محمودزاده؛ علی پاکیزه


تحلیل روابط تکانشگری، تنظیم هیجان و تاب آوری با مولفه های سلامت روان در دانشجویان دارای رفتارهای خودآسیب زنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22075/jcp.2023.28519.2536

کیانا ثابت دیزکوهی؛ عباس ابوالقاسمی؛ سید موسی کافی ماسوله


ارائه مدل شدت علائم اختلال استرس پس از آسیب در نوجوانان بر‌‌‌‌‌‌ اساس بیگانگی و ویژگی‌های سرشت و منش با نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22075/jcp.2023.27954.2493

ابراهیم بهشتی؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی