دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

افزایش کارایی یک سیستم تشخیص احساس از گفتار با استفاده از انتخاب ویژگی های مؤثر به کمک روش افزایش داده متخاصمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22075/jcp.2022.25572.2341

آرش شیلاندری؛ حسین خسروی؛ حسین مروی


مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.26173.2399

محمدرضا سلمانی کلان؛ آذر کیامرثی


اثربخشی آموزش ذهنی سازی بر ظرفیت ذهنی سازی و رضایت زناشویی در متاهلین ایرانی ناراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.26342.2398

سمیرا گوهری؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ سعید قنبری


بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.26691.2422

سجاد اسلامیان؛ ربابه نوری قاسم آبادی؛ جعفر حسنی


مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.27541.2466

افسانه نادری؛ حمید یعقوبی؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ انیس ایرانمنش


اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم شناختی- رفتاری هیجان بر تنظیم هیجان و نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در نوجوانان مبتلا به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22075/jcp.2022.26068.2373

محبوبه جاوید؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی


اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22075/jcp.2021.23413.2172

المیرا آریانا کیا؛ چنگیز رحیمی طاقانکی؛ نوراله محمدی


ﺑﺮرﺳﯽ ویژگی های روانسنجی ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿت نمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22075/jcp.2022.24607.2268

عذرا محمدپناه اردکان؛ آزاده چوبفروش زاده


اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی و انتزاع وابستگان به مواد افیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22075/jcp.2022.25534.2338

محمد اورکی؛ معصومه آریانی پور؛ مهدیه رحمانیان