دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش حافظه کاری دیداری بر کاهش افسردگی از طریق تغییر در شبکه‌های سه گانه توجهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22075/jcp.2023.28636.2545

مینوش خادمی؛ سید موسی طباطبایی


اثر بخشی درمان کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجانی، شفقت به خود و خود کارآمدی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22075/jcp.2023.29821.2598

مریم نجفی؛ ایلناز سجادیان؛ غلامرضا منشئی


معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22075/jcp.2023.28142.2508

حسین فرخی؛ ایمان الله بیگدلی؛ علی مشهدی؛ سید روح الله حسینی


طراحی و ساخت پرسشنامه تشخیص و علت یابی اختلال بی خوابی در میان‌سالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22075/jcp.2023.30091.2603

زهرا همائی مجاز؛ علی اکبر سیف؛ رسول کردنوقابی


اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی ذهن‌آگاهی و طرحواره درمانی بر شفقت‌ورزی با خود و طرحواره‌های ناسازگارِ زنان بامشکلات بین‌فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22075/jcp.2023.30465.2628

نگین صیقل زنان مشهدی؛ علی مشهدی؛ حسین شاره