اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است که عوامل مهمی در آن نقش دارند و می‌تواند به وسیله روش‌های مداخله‌ای مختلف تحت تأثیر قرار بگیرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی طرحواره‌های غالب در نارضایتی زناشویی و بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره‌ها در ارتقاء رضایت زناشویی زوجین بود.
روش: به این منظور، تعداد 40 نفر (زن و مرد) از زوجین دارای نارضایتی زناشویی پس از مصاحبه و ارزیابی به وسیله ابزارهای پژوهش (ENRICH، SCL-90، GHQ، YSQ-SF)، در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند و سپس مداخله روی گروه آزمایش اجرا شد. گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد و در فهرست انتظار قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که طرحواره‌های ناسازگار اولیه با نارضایتی زناشویی مرتبط هستند، همچنین مداخله طرحواره محور در ارتقاء رضایت زناشویی زوجین اثربخش بود.
نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره‌ها می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های مداخله در زمینه مشکلات بین فردی زوجین به ویژه نارضایتی زناشویی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Intervention based on “Schemas Model” on Marital Satisfaction Enhancement

نویسندگان [English]

  • Rahim Yousefi
  • Alireza Abedin
  • Abdolhakim Tirgeri
  • Jalil Fathabadi
چکیده [English]

Introduction: Marital satisfaction is a complex and important aspect of marital relationship that can be influenced by several factors and different intervention styles can have an impact on in. The aim of this study was to identify dominant schemas in marital dissatisfaction and to investigate the effectiveness of schema-focused training intervention on enhancement of marital satisfaction.
Method: For this propose, forty persons (man and woman) with marital dissatisfaction interviewed and assessed by research instruments (ENRICH, SCL-90, GHQ, YSQ-SF) and then divided to experimental and control groups. Intervention was conducted on experimental group but control group received no intervention.
Results: Findings showed that primary non adaptive schemas are associated with marital dissatisfaction and also schema-focused intervention is effective in enhancement of marital satisfaction.
Conclusion: Schema-focused training intervention can be used as an effective intervention in interpersonal problems of couples, especially marital dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema
  • Marital dissatisfaction
  • Couples