مقایسه کنش‌های اجرایی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری املا: عملکرد در آزمون عصب- روان‌شناختی نپسی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: کنش‌های اجرایی شامل بالاترین عملکردهای شناختی است که برای رفتار هدفمند لازم و ضروری است. هدف این پژوهش مقایسه کنش‌های اجرایی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری املا با توجه به عملکرد در آزمون عصب- روان‌شناختی نپسی بود.
روش: 45 دانش آموز با ناتوانی یادگیری املا و 45 دانش آموز عادی پایه سوم دبستان شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارها، آزمون نپسی، مقیاس هوش کودکان وکسلر و چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا بود. داده‌ها با آزمون t مستقل تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری املا در کنش‌های اجرایی (عملکرد در برج نپسی) تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا از دانش آموزان عادی عملکرد پایین‌تری در کنش‌های اجرایی (عملکرد در برج نپسی) دارند. این مشکل می‌بایست با استفاده از ابزارهای معتبر، تشخیص داده شود تا مداخلات متناسب با کنش‌های اجرایی طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Executive Functions in Children with and without Spelling Learning Disability: Performance on the NEPSY Neuropsychology Test

نویسندگان [English]

  • Sara Agha-Babie
  • Mokhtar Malek_Pour
  • Ahmad Abadi
چکیده [English]

Introduction: Executive functions involve higher-order cognitive functioning that is critical for goal directed behavior. The aim of this research was to compare executive functions in students with and without spelling learning disability: performance in NEPSY neuropsychology test.
Method: 45 elementary students with spelling learning disability and 45 elementary normal students (both groups in third grade) were selected through multistage random sampling. The instruments were NEPSY test, Wechsler Intelligence Scale for Children & checklist for identifying students with spelling learning disability. Data were analyzed by t-test.
Results: The results showed that there is a significant difference between performance of the students with and without spelling learning disability in executive functions (performance in NEPSY tower).
Conclusion: Students with spelling learning disability had lower performance in executive functions (performance in NEPSY tower) compared to normal students. Difficulties in executive functions should be assessed by using standardized instruments in order to plan execute appropriate interventions with regards to executive functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive Functions
  • NEPSY tower
  • spelling disability