اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مواجهه و جلوگیری از پاسخ، برشدت علائم اختلال وسواسی- جبری

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

2 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر کاهش علائم اختلال وسواسی- جبری، بوده است.
روش: بدین منظور تعداد 20 نفر از مراجعان مبتلای داوطلب، به شیوه‌ی نمونه گیری در دسترس، انتخاب، و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10نفر) گمارش شدند. برای گروه آزمایش 12 جلسه گروه درمانی مبتنی بر مواجهه و جلوگیری از پاسخ، به صورت هفتگی اجرا شد، اما گروه کنترل در معرض هیچ مداخله‌ای قرار نگرفتند. پرسشنامه‌ی وسواسی- جبری ییل براون در مرحله‌ی پیش آزمون،‌ پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد گروه درمانی مبتنی بر مواجهه و جلوگیری از پاسخ، منجر به کاهش معنی دار شدت نشانه‌های وسواسی- جبری گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است. نتایج پیگیری سه ماهه نیز حاکی از تداوم معنادار اثربخشی مداخله بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که گروه درمانی مبتنی بر مواجهه و جلوگیری از پاسخ، می‌تواند به عنوان روش مؤثری در بهبود نشانه‌های اختلال وسواسی- جبری به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Therapy Based on Exposure and Response Prevention on Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms

نویسندگان [English]

  • Mahdi Esfahani 1
  • Saeideh Safari 2
  • Mohammad Baqer Kajbaf 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate of Effectiveness of group therapy based on exposure and response prevention on severity of obsessive-compulsive symptoms.
Method: To this purpose, 20 vulnerable clients, were selected by convenience sampling and randomly assigned to one experimental (N=10) and one control (N=10) group. 12 weekly sessions of group therapy based on exposure and response prevention was administrated to the experimental group, but control group was not receiving any intervention. Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale used as instrument of study in pre-test, post-test and follow up. Data were analyzed through descriptive statistics and ANCOVA.
Results: Results showed that group therapy based on exposure and response prevention has a significant reduction in obsessive-compulsive symptoms and signs of experimental group comparing control group. Also, the improvement was observed in followed three months later.
Conclusion: Based on the results of this study, group therapy based on exposure and response prevention can consider as an effective intervention to improvement of obsessive-compulsive symptoms and signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obsessive-compulsive Symptoms
  • Group Therapy
  • Exposure and Response Preventio