مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علائم اختلال بدشکلی بدن

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در میان دانشجویان دچار احتکار وسواسی و بدشکلی بدن بود.
روش: این پژوهش، توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانشجویان پیام نور دانشگاه‌های استان تهران که در سال تحصیلی 92- 91 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانشجویانی بود که در پرسشنامه احتکار وسواسی نمره بالا گرفته بودند و همچنین 30 نفر از دانشجویانی بود که در مقیاس اختلال بد شکلی بدنی نمره بالا گرفته بودند برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس ذهن آگاهی، مقیاس حساسیت اضطرابی، مقیاس رفتارهای ذخیره‌ای، پرسشنامه چند بعدی خود بدنی و مصاحبه بالینی ساختار یافته استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین دانشجویان دو گروه در ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در مجموع دانشجویان گروه دارای علائم اختلال بدشکلی بدنی از ذهن آگاهی پایین‌تر و حساسیت اضطرابی بالاتری نسبت به دانشجویان گروه احتکار وسواسی برخوردارند. این نتایج نشان می‌دهد که مشکل در سازماندهی اطلاعات، ترس از ارزیابی منفی و انزوا ازجمله عوامل خطر پذیر برای ابتلای این افراد به اختلالات روانی و بدشکلی بدنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Mindfulness and Anxiety Sensitivity among Students with Compulsive Hoarding and Body Dysmorphic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani
  • Marziyeh Amini
  • َAbbas Abolghasemi
  • Adel Zahed Babolan
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare mindfulness and anxiety sensitivity among students with compulsive hoarding and body dysmorphic.
Method: The study, is a cross-sectional comparative description. The population of the study, includes all the students of Payame Noor University - Tehran, were enrolled in the 91-92 school year. The sample consist of 30 student in Saving inventory and the multidimensional body-self relations questionnaire achieved a high score selected via Cluster sampling method. To collect data, we used saving inventory, the multidimensional body-self relations questionnaire, mindfulness questionnaire, anxiety sensitivity scale and scale storage behaviors were physical deformity.
Results: The results of Multivariate analysis Of variance showed that there is significant difference between the two group with body dysmorphic and compulsive hoarding student, in anxiety sensitivity and mindfulness (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mindfulness
  • Sensitivity Anxiety
  • Compulsive Hoarding
  • Body Dysmorphic
  • students