اثربخشی درمان تعامل والد کودک بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک روی مادران بر میزان کاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای در کودکان پیش دبستانی بود.
روش: جامعه آماری شامل همه کودکان سنین 4 تا 7 ساله تحت آموزش در مهد کودک‌های خصوصی زیر نظر سازمان بهزیستی مشهد بود. آزمودنی‌ها شامل 30 کودک دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای و مادران آنها بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودک انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه مقایسه) جایگزین شدند. مادران گروه آزمایش در 7 جلسه درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک شرکت نموده و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان تعامل والد- کودک، در شدت علائم نافرمانی مقابله‌ای در گروه آزمایش از نظر آماری کاهش معناداری پدید آورده است.
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک روی مادران، می‌تواند علائم نافرمانی مقابله‌ای کودک را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Parent-Child Interaction Therapy on Reduction of Symptoms in Oppositional Defiant Disorder

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Abbasi
  • Hamid Taher Neshatdoost
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of parent-child interaction therapy (PCIT) in reducing of the oppositional defiant behaviors of children.
Method: The statistical society was the whole of children aged 4-7 sub education in kindergartens in city of Mashhad. The subjects comprised 30 couples of mothers and children with oppositional defiant disorder who were selected with available method sampling using screening tools for emotional problems of children. The subjects were randomly assigned to experiment (n=15) and control group (n=15).The experimental group had 7 intervention sessions of parent-child interaction therapy (PCIT). At the end of treatment, a post-test was taken from both groups.
Results: The results of covariance analysis showed significant reduction in symptoms of oppositional defiant behaviors in experimental group compared with control group (p=0.001).
Conclusion: Parent-child interaction therapy on mothers can reduce the symptoms of oppositional defiant behaviors in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oppositional Defiant Disorder
  • Parent-Child Interaction
  • preschool children