بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی برون گرایی و سرسختی روان شناختی با شادکامی در بین دانشجویان با توجه به جنسیت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

چکیده

مقدمه: به دلیل اهمیت و پیامدهای مثبت شادکامی در بهبود زندگی فردی و اجتماعی انسان، تلاش برای شناخت هر چه بهتر شادکامی و همبسته‌های آن، و نیز ارتباط آن با متغیرهای گوناگون مورد توجه روان‌شناسان بسیاری واقع شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه-ی ساده و چندگانه ویژگی های برون گرایی و سرسختی روان شناختی با شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه شاهد بوده است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. روش: جامعه آماری این تحقیق همه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی شاغل به تحصیل در سال 90_1389 دانشگاه شاهد را در بر می گرفت که تعداد 294 دانشجو به شیوه ی نسبتی از جامعه فوق به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه، از پرسشنامه شخصیت 5 عاملی نئو، پرسشنامه سرسختی روان شناختی یانگ و گولت و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون به روش همزمان و تحلیل واریانس بیانگر آن بوده است که بین متغیرهای برون گرایی و سرسختی روان شناختی با شادکامی ارتباط مثبت معنی دار وجود داشت.همچنین مشاهده شد که متغیرهای برون‌گرایی و سرسختی روان شناختی سهم قابل توجهی از واریانس شادکامی را در نمونه‌ی دانشجویی تبیین نمودند. نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیر برون گرایی و سرسختی توانایی پیش بینی درصد قابل ملاحظه ای از واریانس شادکامی را داشتند که از میان این دو متغیر نیز برون گرایی نسبت به سرسختی قدرت تبیین کنندگی بیشتری داشت؛ در عین حال سهم برون‌گرایی و سرسختی روان شناختی در تبیین واریانس شادکامی در زنان و مردان متفاوت و در میان زنان دارای قدرت تبیین بیشتری بود.نتایج این پژوهش با برخی یافته ها همسو بود و به نظر می رسد که همانگونه که برونگرایی و سرسختی با عاطفه ی مثبت ارتباط دارد می تواند شادکامی را نیز تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Study Simple and Multiple Correlation among Extroversion and Psychological Hardiness with Happiness in Students Regarding to Sexuality

نویسندگان [English]

  • F Ahmadi 1
  • M.R Naeinian 2
  • L Hydarinasab 2
چکیده [English]

Introduction: As the importance and positive outcomes of happiness for the improvement of personal and social life of people is concerned, psychologists have tried to know happiness and its correlates. The aim of the present study was to study simple and multiple correlation among extroversion and hardiness with happiness in students of Shahed University. The research has been a descriptive correlational study. Method: Using ratio estimation sampling method, 294 Shahed university BA students (girls and boys) were selected. All participants completed the items of five-factor NEO Personality Inventory questionnaire, Young and Goulet hardiness, and Oxford Happiness Questionnaire. Results: Data analysis using Pearson correlation method, regression correlation and analysis of variance by 16th version of SPSS revealed significant positive correlation among extroversion and hardiness with happiness. It was also observed that considerable proportion of the variance in happiness was explained by extroversion and hardiness in the sample studied. Conclusion: Research findings showed that extroversion and hardiness could explain and predict good amount of happiness variance, while extroversion is more powerful than hardiness. Moreover extroversion and hardiness could explain happiness variance in men and women differently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extroversion
  • Psychological Hardiness
  • happiness