ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت شادنفرود: یک مطالعه ی تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: شادنفرود، هیجانی است که به شکل لذت بردن از درد و رنج دیگران تجربه می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی ساختار عاملی نسخه ی فارسی مقیاس شدت شادنفرود است که به منظور اندازه گیری میزان لذت افراد از بدبیاری دیگران در موقعیت های مختلف طراحی شده است.
روش: در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، تعداد 336 نفر(169 مرد، 167 زن) از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد که به پرسشنامه ی شدت شادنفرود پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزارهای SPSS نسخه ی 24 و LISREL نسخه ی 80/8 استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته ها با تحلیل عاملی اکتشافی یک ساختار پنج عاملی را شناسایی شد. پنج عامل کشف شده با عناوین ثروت، عشق، رقابت، زیبایی و توانایی نام گذاری شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که ساختار پنج عاملی برازش مناسبی با داده ها دارد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که نسخه فارسی مقیاس شدت شادنفرود، ابزاری مناسب برای اندازه گیری شدت لذت ناشی از رنج و بدبیاری دیگران است که می تواند در تشخیص و درمانهای بالینی و ارزیابی رفتارهای اجتماعی و بین فردی مورد استفاده قرار گیرد، گرچه انجام پژوهشهای بیشتر در جوامع و گروه های مختلف در این زمینه پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the internal structure of the Schadenfreude severity scale: A Factor analytic study

نویسندگان [English]

  • Narges Yeganeh 1
  • A Bakhshipour-Roodsari 2
  • M. Mahmood-Aliloo 3
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Schadenfreude is an emotion experienced by enjoying other's misfortunes. This study aimed to evaluate the factorial structure of the Persian version of the Schadenfreude severity scale, which is designed to measure people's enjoyment of the misfortune of others in different situations.
Method: This is a descriptive /analytical study conducted on 336 students (169 males and 167 females) of Tabriz University through convenience sampling. Subjects completed the Schadenfreude severity scale questionnaire. Data were analyzed through exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis using SPSS 24 and LISREL 8.80 software.
Results: Factor analysis identified a five-factor structure for the Iranian population. The five discovered factors were named Wealthiness, Love affair, Competitiveness, Beauty, and Ability. Besides, the results of the confirmatory factor analysis showed that the five-factor structure well fitted the data.
Conclusion: Findings suggest that the Persian version of the Schadenfreude severity scale is an appropriate tool to measure the severity of Schadenfreude caused by enjoying other's misfortunes, so, it can be used in clinical diagnosis and therapies and also evaluation of social and interpersonal behaviors. However, further research should be carried out in this field in different communities and groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schadenfreude
  • Emotions
  • exploratory factor analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
  • enjoying other's misfortunes