دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1391 (13) 
اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روان‌شناختی بیماران ام اس

صفحه 13-22

10.22075/jcp.2017.2075

نوشیروان خضری مقدم؛ نیما قربانی؛ هادی بهرامی احسان؛ رضا رستمی