دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1393 (24) 
اثربخشی برنامه مدیریت رفتاری برای مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان ناشنوا

صفحه 71-83

10.22075/jcp.2017.2184

آوازه سادات یوسفی نمینی؛ باقر غباری بناب؛ سعید حسن زاده؛ محسن شکوهی یکتا