دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، خرداد 1395 (29) 
اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر در نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان

صفحه 11-24

10.22075/jcp.2017.2223

شیوا فرمانی شهرضا؛ بهمن بهمنی؛ علی قائدنیای جهرمی؛ معصومه امین اسماعیلی؛ سعید خانجانی