دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، اسفند 1396 (زمستان) 
اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی

صفحه 13-22

10.22075/jcp.2018.12465.1223

سعید طباطبایی برزکی؛ پروین رفیعی نیا؛ ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی