دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، بهار 1399، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

1. اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ذهنی سازی

صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18897.1745

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی