نویسنده = ایمان ا... بیگدلی
معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402

10.22075/jcp.2023.28142.2508

حسین فرخی؛ ایمان الله بیگدلی؛ علی مشهدی؛ سید روح الله حسینی


مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان تیپ شخصیتی نوع D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-36

10.22075/jcp.2020.12459.1217

محمد ابراهیم حکم آبادی؛ ایمان الله بیگدلی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم اباد؛ جوانشیر اسدی


تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2019.11879.1170

سمانه قوشچیان چوبمسجدی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ محمود نجفی؛ ایمان اله بیگدلی


اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-22

10.22075/jcp.2018.12465.1223

سعید طباطبایی برزکی؛ پروین رفیعی نیا؛ ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی


اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 39-50

10.22075/jcp.2017.9541.

ژاله رسا؛ علی‌محمد رضایی؛ ایمان الله بیگدلی


مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و افراد بهنجار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 15-28

10.22075/jcp.2017.2196

علی کاظم پور جهرمی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پروین رفیعی نیا


بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 65-75

10.22075/jcp.2017.2155

مرضیه شفیعی کمال آبادی؛ ایمان اله بیگدلی؛ کاوه علوی؛ فرحناز کیان ارثی


تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 75-85

10.22075/jcp.2017.2099

اندیشه واحدی؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ ایمان اله بیگدلی


عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 55-61

10.22075/jcp.2017.2046

سمانه قوشچیان؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان الله بیگدلی؛ بهناز بهنام