دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1388 (1) 
بررسی مقدماتی کارایی راهنمای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT))

صفحه 35-45

10.22075/jcp.2017.1995

مریم حناساب زاده اصفهانی؛ رخساره یکه یزدان دوست؛ ینفشه غرایی؛ علی اصغر نژاد فرید