نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش مبتنی بر ذهنی‌سازی اثربخشی آموزش ذهنی سازی بر ظرفیت ذهنی سازی و رضایت زناشویی در متاهلین ایرانی ناراضی [دوره 14، شماره 3، 1401]

ا

 • اجتناب تجربه ای اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه‌ای و افسردگی دانشجویان دختر دارای سندروم ترومای عشق [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 51-61]
 • اختلالات اضطرابی اثربخشی برنامه اقدام در مقابل اضطراب بر کاهش علائم بالینی کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال اضطرابی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 77-87]
 • اختلال بی نظمی خلق اخلالگر اثربخشی بخشایش درمانی بر تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-116]
 • اختلال دوقطبی اثربخشی تلفیق رفتاردرمانی دیالکتیکی با لیتیوم کربنات در مقایسه با دارو درمانی تنها، بر تنظیم هیجان، خودمهارگری و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-24]
 • اختلال طیف اتیسم پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی در اختلال طیف اتیسم بر اساس سبک‌های دلبستگی: نقش میانجی تنظیم هیجانی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • اختلال ملال جنسیتی مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • اختلال وسواسی- بی‌اختیاری ارایه مدل علی اختلال وسواسی- بی اختیاری نوجوانان بر اساس انعطاف پذیری روان شناختی و فراشناخت با نقش واسطه ای ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • استرس ادراک شده اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس ادراک شده سالمندان مراکز روزانه شهرستان گرگان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • استیگما انگ زنی اجتماعی عموم کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در جمعیت ایرانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 99-108]
 • اضطراب امتحان بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • اعتیاد اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی و انتزاع وابستگان به مواد افیونی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • افسردگی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری کلاسیک در افسردگی و خودپنداره و خداپنداره در مبتلایان به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 73-86]
 • افسردگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه‌ای و افسردگی دانشجویان دختر دارای سندروم ترومای عشق [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 51-61]
 • انعطاف‌پذیری روان‌شناختی ارایه مدل علی اختلال وسواسی- بی اختیاری نوجوانان بر اساس انعطاف پذیری روان شناختی و فراشناخت با نقش واسطه ای ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • انعطاف‌پذیری شناختی اثربخشی تلفیق رفتاردرمانی دیالکتیکی با لیتیوم کربنات در مقایسه با دارو درمانی تنها، بر تنظیم هیجان، خودمهارگری و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-24]
 • انعطاف پذیری کنشی مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب با آموزش زوج درمانی با مدل EIS بر تعارضات زناشویی، انعطاف پذیری کنشی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • انعطاف پذیری و انتزاع اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی و انتزاع وابستگان به مواد افیونی [دوره 14، شماره 3، 1401]

ب

 • بی ثباتی هیجانی مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]
 • بخشایش درمانی اثربخشی بخشایش درمانی بر تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-116]
 • برنامه اقدام کردن اثربخشی برنامه اقدام در مقابل اضطراب بر کاهش علائم بالینی کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال اضطرابی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 77-87]
 • بهزیستی روانشناختی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 25-37]

پ

 • پایایی ﺑﺮرﺳﯽ ویژگی های روانسنجی ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿت نمایشی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • پریشانی روانشناختی اثربخشی درمان فراشناختی بر پریشانی روانشناختی و سندرم شناختی- توجهی همسران بیماران مبتلا به تومور مغزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-11]

ت

 • تاب آوری پیش بینی نشانه های افسردگی براساس روان رنجورخویی با توجه به نقش میانجی تاب آوری و ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 39-50]
 • تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی و انتزاع وابستگان به مواد افیونی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • تحریک پذیری اثربخشی بخشایش درمانی بر تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-116]
 • تحمل پریشانی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • تعارضات زناشویی مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب با آموزش زوج درمانی با مدل EIS بر تعارضات زناشویی، انعطاف پذیری کنشی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • تکانشگری مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]
 • تمایزیافتگی خود مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • تنظیم هیجان اثربخشی درمان فراتشخیصی بر تنظیم هیجان و کفایت هیجان در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]
 • تنظیم هیجان اثربخشی تلفیق رفتاردرمانی دیالکتیکی با لیتیوم کربنات در مقایسه با دارو درمانی تنها، بر تنظیم هیجان، خودمهارگری و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-24]
 • تنظیم هیجانی پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی در اختلال طیف اتیسم بر اساس سبک‌های دلبستگی: نقش میانجی تنظیم هیجانی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • توانبخشی شناختی مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]
 • تومور مغزی اثربخشی درمان فراشناختی بر پریشانی روانشناختی و سندرم شناختی- توجهی همسران بیماران مبتلا به تومور مغزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-11]
 • تئوری انتخاب و زوج درمانی با مدل EIS مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب با آموزش زوج درمانی با مدل EIS بر تعارضات زناشویی، انعطاف پذیری کنشی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]

ج

 • جرح خویشتن مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

خ

 • خداپنداره اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری کلاسیک در افسردگی و خودپنداره و خداپنداره در مبتلایان به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 73-86]
 • خطاهای شناختی اثربخشی بخشایش درمانی بر تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-116]
 • خودپنداره اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری کلاسیک در افسردگی و خودپنداره و خداپنداره در مبتلایان به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 73-86]
 • خودپنداره تحصیلی بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • خود تمایزیافتگی و رضایت زناشویی مدل یابی ساختاری شدت اختلال نارسایی توجه/فز ون‌کنشی بر اساس عملکرد خانواده و تمایز یافتگی خود: نقش میانجی رضایت زناشویی مادران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 13-24]
 • خودکنترلی اثربخشی تلفیق رفتاردرمانی دیالکتیکی با لیتیوم کربنات در مقایسه با دارو درمانی تنها، بر تنظیم هیجان، خودمهارگری و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-24]

د

 • دانشجویان ‏ بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس واکنش-پذیری هیجانی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • درمان شناختی رفتاری کلاسیک اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری کلاسیک در افسردگی و خودپنداره و خداپنداره در مبتلایان به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 73-86]
 • درمان شناختی رفتاری مذهبی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری کلاسیک در افسردگی و خودپنداره و خداپنداره در مبتلایان به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 73-86]
 • درمان فراتشخیصی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر تنظیم هیجان و کفایت هیجان در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]
 • درمان فراشناختی اثربخشی درمان فراشناختی بر پریشانی روانشناختی و سندرم شناختی- توجهی همسران بیماران مبتلا به تومور مغزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-11]
 • دشواری در تنظیم هیجان ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 25-37]
 • دشواری در تنظیم هیجان مثبت ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 25-37]
 • دلزدگی زناشویی مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب با آموزش زوج درمانی با مدل EIS بر تعارضات زناشویی، انعطاف پذیری کنشی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]

ذ

 • ذهن آگاهی پیش بینی نشانه های افسردگی براساس روان رنجورخویی با توجه به نقش میانجی تاب آوری و ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 39-50]
 • ذهن‌آگاهی ارایه مدل علی اختلال وسواسی- بی اختیاری نوجوانان بر اساس انعطاف پذیری روان شناختی و فراشناخت با نقش واسطه ای ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]
 • ذهنی‌سازی اثربخشی آموزش ذهنی سازی بر ظرفیت ذهنی سازی و رضایت زناشویی در متاهلین ایرانی ناراضی [دوره 14، شماره 3، 1401]

ر

 • راهبردهای تنظیم شناختی هیجان اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • رضایت زناشویی اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق دارای سازمان شخصیت مرزی سطح بالا: یک مطالعه آزمایشی با توجه به نقش تعدیل کننده ی کارکردهای اجرایی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • رضایت‌زناشویی اثربخشی آموزش ذهنی سازی بر ظرفیت ذهنی سازی و رضایت زناشویی در متاهلین ایرانی ناراضی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • رفتاردرمانی دیالکتیکی اثربخشی تلفیق رفتاردرمانی دیالکتیکی با لیتیوم کربنات در مقایسه با دارو درمانی تنها، بر تنظیم هیجان، خودمهارگری و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-24]
 • رفتارهای خودتنظیمی مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • روایی ﺑﺮرﺳﯽ ویژگی های روانسنجی ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿت نمایشی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه‌ای و افسردگی دانشجویان دختر دارای سندروم ترومای عشق [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 51-61]
 • روان رنجورخویی پیش بینی نشانه های افسردگی براساس روان رنجورخویی با توجه به نقش میانجی تاب آوری و ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 39-50]
 • روشن سازی افکار مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی شناختی و رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن بر شفقت ورزی و روشن سازی افکار در زنان متاهل افسرده [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 59-72]
 • رویکرد رفتار درمانی شناختی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی شناختی و رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن بر شفقت ورزی و روشن سازی افکار در زنان متاهل افسرده [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 59-72]
 • رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی شناختی و رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن بر شفقت ورزی و روشن سازی افکار در زنان متاهل افسرده [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 59-72]

ز

 • زنان افسرده مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی شناختی و رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن بر شفقت ورزی و روشن سازی افکار در زنان متاهل افسرده [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 59-72]
 • زنان نابارور مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب با آموزش زوج درمانی با مدل EIS بر تعارضات زناشویی، انعطاف پذیری کنشی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • زنان وابسته مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • زوج درمانی روابط موضوعی اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق دارای سازمان شخصیت مرزی سطح بالا: یک مطالعه آزمایشی با توجه به نقش تعدیل کننده ی کارکردهای اجرایی [دوره 14، شماره 3، 1401]

س

 • سازمان شخصیت مرزی سطح بالا اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق دارای سازمان شخصیت مرزی سطح بالا: یک مطالعه آزمایشی با توجه به نقش تعدیل کننده ی کارکردهای اجرایی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • سالمندان اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس ادراک شده سالمندان مراکز روزانه شهرستان گرگان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی در اختلال طیف اتیسم بر اساس سبک‌های دلبستگی: نقش میانجی تنظیم هیجانی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • سیستم های مغزی رفتاری مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • سندرم شناختی- توجهی اثربخشی درمان فراشناختی بر پریشانی روانشناختی و سندرم شناختی- توجهی همسران بیماران مبتلا به تومور مغزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-11]
 • سندروم ضربه عشق اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه‌ای و افسردگی دانشجویان دختر دارای سندروم ترومای عشق [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 51-61]

ش

 • شدت اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی مدل یابی ساختاری شدت اختلال نارسایی توجه/فز ون‌کنشی بر اساس عملکرد خانواده و تمایز یافتگی خود: نقش میانجی رضایت زناشویی مادران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 13-24]
 • شفقت ورزی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی شناختی و رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن بر شفقت ورزی و روشن سازی افکار در زنان متاهل افسرده [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 59-72]
 • شکست عاطفی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • شناخت اجتماعی مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی [دوره 14، شماره 3، 1401]

ط

 • طرحواره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس ادراک شده سالمندان مراکز روزانه شهرستان گرگان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • طرحواره‌درمانی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • طرحواره درمانی هیجانی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی [دوره 14، شماره 3، 1401]

ع

 • عملکرد اجرایی اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق دارای سازمان شخصیت مرزی سطح بالا: یک مطالعه آزمایشی با توجه به نقش تعدیل کننده ی کارکردهای اجرایی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • عملکرد خانواده مدل یابی ساختاری شدت اختلال نارسایی توجه/فز ون‌کنشی بر اساس عملکرد خانواده و تمایز یافتگی خود: نقش میانجی رضایت زناشویی مادران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 13-24]

ف

 • فراشناخت ارایه مدل علی اختلال وسواسی- بی اختیاری نوجوانان بر اساس انعطاف پذیری روان شناختی و فراشناخت با نقش واسطه ای ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

ک

 • کفایت هیجان اثربخشی درمان فراتشخیصی بر تنظیم هیجان و کفایت هیجان در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]
 • کلمات کلیدی: اضطراب اجتماعی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر تنظیم هیجان و کفایت هیجان در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 49-58]
 • کودک اثربخشی برنامه اقدام در مقابل اضطراب بر کاهش علائم بالینی کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال اضطرابی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 77-87]
 • کووید-19 انگ زنی اجتماعی عموم کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در جمعیت ایرانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 99-108]

م

 • مقیاس شخصیت نمایشی ﺑﺮرﺳﯽ ویژگی های روانسنجی ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿت نمایشی [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • مقیاس واکنش‌پذیری‌هیجانی بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس واکنش-پذیری هیجانی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • مهارت‌های اجتماعی پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی در اختلال طیف اتیسم بر اساس سبک‌های دلبستگی: نقش میانجی تنظیم هیجانی [دوره 14، شماره 3، 1401]

و

 • واژه های کلیدی: افسردگی پیش بینی نشانه های افسردگی براساس روان رنجورخویی با توجه به نقش میانجی تاب آوری و ذهن آگاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 39-50]
 • واژه های کلیدی: نوروفیدبک مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]
 • واقعیت‌درمانی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه [دوره 14، شماره 3، 1401]
 • واگیردار انگ زنی اجتماعی عموم کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در جمعیت ایرانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 99-108]
 • ویژگی های روانسنجی بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس واکنش-پذیری هیجانی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • ویژگی های روان سنجی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 25-37]
 • ولع اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی و انتزاع وابستگان به مواد افیونی [دوره 14، شماره 3، 1401]