دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1392 (17) 
6. بررسی سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی

صفحه 57-67

10.22075/jcp.2017.2116

جواد صالحی فدردی؛ مسعود مقدس زاده بزاز؛ سید امیر امین یزدی؛ محسن نعمتی