مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر (IBS) و افراد غیر مبتلا

نویسندگان

دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: متغیرهای روان‌شناختی نقشی تعیین کننده در پدیدآیی و تداوم بیماری‌های جسمانی دارند. نشانگان روده تحریک‌پذیر (IBS)، به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلال‌های معدی- روده‌ای، چه رابطه‌ای با متغیر‌های روان‌شناختی دارد؟ هدف اصلی این پژوهش، در امتداد بررسی و شناسایی دقیق‌تر این رابطه، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر و افراد غیر مبتلا بود.
روش: ویژگی‌های شخصیتی مورد بررسی در این پژوهش، به عنوان متغیرهای روان‌شناختی، شامل نوروزگرایی، برون‌گرایی، تجربه پذیری، همسازی، وظیفه‌شناسی و تاب‌آوری بودند. به این منظور یک گروه آزمودنی بیمار به تعداد 60 نفر (26 مرد و 34 زن) و یک گروه آزمودنی غیر بیمار به تعداد 104 نفر (38 مرد و66 زن) در این پژوهش شرکت کردند. مقیاس شخصیتی NEO-FFI و مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون (CD-RTSC) در مورد شرکت کننده‌ها اجرا شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به IBS در مقایسه با افراد غیر مبتلا دارای نوروزگرایی بیشتر و برون‌گرایی و وظیفه‌‌شناسی کمتری هستند. در مقیاس‌های تجربه‌پذیری و همسازی و متغیر تاب‌آوری بین دو گروه تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای شخصیتی می‌توانند ابتلاء به نشانگان روده تحریک‌پذیر را تا حدودی پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Personality Characteristics of Individuals with Irritable Bowel Syndrome and Healthy Individuals

نویسندگان [English]

  • M. A Besharat
  • S Zarpour
  • H Bahrami-Ehsan
  • R Rostami
  • M. J Mirdamadi
چکیده [English]

Introduction: Psychological variables have a crucial role in genesis and perpetuation of physical diseases. What is the relation between the Irritable Bowel Syndrome (IBS) as a prevalent gastrointestinal disorder and psychological variables? The aim of this study was to compare the personality characteristics of patients with IBS and healthy individuals.
Method: The personality characteristics that have examined in this study included neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, conscientiousness and resilience. Sixty patients with IBS (26 men, 34 women) and 104 healthy participants (38 men, 66 women) were included in this study. All the participants were asked to complete the NEO Personality Inventory (NEO-FFI) and the Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations and multivariate analysis of variance.
Results: The results revealed that patients with IBS have more neuroticism and less extraversion and conscientiousness in comparison with the healthy individuals. The results of this study did not show a significant difference in openness and agreeableness dimensions as well as resilience between patients with IBS and the healthy individuals.
Conclusion: It can be concluded that personality variables can partly predict infection to IBS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Irritable Bowel Syndrome
  • personality
  • Five Factor Model
  • Resilience