راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان

به منظور تسهیل کار نویسندگان در ارسال و پیگیری مقالات لازم است اصول کلی زیر در تدوین مقاله ی ارسالی مد نظر قرار گیرد. فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقاله در مجله روان‌شناسی بالینی نیز در فلوچارت راهنما به نمایش در آمده است.

اصولی کلی:

.1  زبان رسمی مجله فارسی است ولی مشخصات تمامی نویسندگان ، عنوان مقاله و چکیده مقاله لازم است به زبان انگلیسی در بخش چکیده انگلیسی ارائه شوند.

.2  مقاله نباید  قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.

.3  مشخصات نویسندگان (رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشگاه، شهر، کشور) به درستی درج شود و با مشخصات مندرج در سایت مطابقت کامل داشته باشد.

4. نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله جهت اخذ شناسه پژوهشگر (ORCID) از سایت ORCID.org اقدام کرده باشند.

5.  تنها دو پوشه (فایل) از مقاله ،با نام و بدون نام  ، فرم تعهد فرم تعارض منافع ، از طریق سایت ارسال شود .

6 . نمودارها، تصویرها و جدول های ارسالی واضح و علایم و اسامی مندرج در آن فارسی باشند.

7. شماره و عنوان جدول‌ها در بالای آن‌ها و شماره و عنوان نمودارها و اشکال در زیر آن‌ها آورده شود.

8. عنوان، چکیده، تیتر جداول و نمودارها و منابع پایانی(ونکور و با نرم افزار اندنوت) می بایست منطبق با دستورالعمل مجله باشد.

9. کل متن در نسخه ارسالی به صورت تک‌ ستونی و در انداره کاغذ A4 تنظیم شود. فاصله سطرها در تمام مقاله 1 سانتی‌متر و حاشیه صفحه با فواصل 3 سانتیمتر از بالا، چپ و راست و 5/2 سانتیمتر از پائین باید باشد.

10. تمام متون فارسی باید با فونت میترا (B Mitra) و اندازه قلم 13 و تمام متون انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 11 و تیترها با حروف ضخیم (Bold) تایپ شوند

12. زمان قابل قبول برای پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه ها ، طرح ها  و پروژه های پژوهشی حداکثر 2 سال است.

13. مجله در رد، قبول، اصلاح و ویرایش مقاله ها در هر زمانی آزاد است.

14. مقاله‌های ارسالی منحصراً باید از طریق سامانه مجله (به آدرس:jcp.semnan.ac.ir و طبق فلوچارت راهنما، ارسال گردد.

15. هزینه‌ی پردازش مقاله شامل هزینه داوری ،پذیرش،ویراستاری،صفحه آرایی و انتشار به مبلغ 350/000 تومان می باشد که در هنگام صدور نامه پذیرش نهایی  باید به صورت الکترونیکی توسط نویسنده مقاله به حساب مجله واریزشود.

 

دستورالعمل مجله

تدوین بخشهای مختلف مقاله

الف) عنوان

1. عنوان مقاله کوتاه (حداقل 5 و حداکثر 15 کلمه)، گویا و بیانگر محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد. عنوان با فونت میترا (B Mitra) و اندازه قلم 14 و با حروف ضخیم (bold) تایپ شود.

2. در مقالات فارسی، عنوان مقاله به زبان انگلیسی نیز نوشته شود. عنوان انگلیسی با فونت Times New Roman، با اندازه قلم 12 و با حروف ضخیم (bold ) تایپ شود.

 

ب) نویسندگان:

1. نام نویسندگان در زیر عنوان مقاله با قلم B Mitra و اندازه 12 تایپ شود. نویسنده مسؤول با علامت * متمایز شود و وابستگی سازمانی همه نویسندگان در پایین صفحه به صورت پانویس ذکر شود. آدرس ایمیل دانشگاهی و شماره تماس نویسنده مسئول در پاورقی آورده شود.

2. در زیر عنوان فارسی و انگلیسی، پس ازآوردن نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجه علمی، گروه آموزشی، دنشگاه، شهر و کشور آورده شود. به فارسی:           نام و نام خانوادگی، استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران.

به انگلیسی:   Full name, Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran            

 

ج) چکیده(Abstract):

چکیده‌های فارسی و انگلیسی باید در دو صفحة مجزا قرار داده شوند. همچنین چکیده باید حاوی حداقل 150 و حداکثر200  واژه باشد و بصورت ساختارمند در 5 بند(مقدمه، روش، یافته، نتیجه گیری، واژه های کلیدی) تنظیم شود. اندازه قلم برای چکیده و کلید واژه‌های فارسی 12 و برای چکیده‌های انگلیسی 11 می‌باشد.

در چکیده قسمت‌های زیر باید آورده شود:

- مقدمه (Introduction):با جمله‌های روشن و بدون ابهام بیان شود و محتوای آن بیانگر هدف پژوهش باشد.

- روش(Methods) :شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آماری  داده‌ها است.

- یافته‌ها(Results):در مطالعات کمی متناسب با هدف و همراه با نتایج آماری ذکر شود. در مطالعات کیفی طبقات، مضامین یا مفاهیم و یا تبیین نظری یافته‌ها در رابطه با پدیده مورد مطالعه به صورت روشن بیان شوند.

- نتیجه‌گیری(Conclusion):سیستماتیک ودرباره نتیجه و معنا و  مفهوم یافته ها باشد. مطلقاًنباید تکرار یافته‌های پژوهش( اعداد و ارقام و پی ولیو و ...) باشد، نباید با زبان آماری یا روش تحقیق( معنی داری ، میانگین، انحراف معیار، ضریب، گروه کنترل، گروه آزمایش، فرضیه، متغیر و ....) باشد، دارای جمع‌بندی نهایی  ( اهم نتایج بدست آمده) همراه با  پیشنهادات  پژوهشی و کاربردی و محدودیت های تحقیق باشد.

- واژه های کلیدی (key words):حداکثر 6 و حداقل 3 واژه کلیدی آورده شود. فقط واژه‌هایی می‌توانند به عنوان واژه کلیدی آورده شوند که در عنوان یا چکیده به آنهااشاره شده باشد.

د) متن اصلی مقاله

 متن اصلی مقاله شامل:  مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع است.

نکته: دقت داشته باشید که کل مقاله که شامل تمام بخش‌های آن می‌باشد باید حداقل 10 و حداکثر 15 صفحه باشد (متن اصلی نباید بیشتر از 6000 واژه داشته باشد. البته تعداد واژه‌های چکیده جداگانه در نظر گرفته می‌شود) و مقالات زیر 10 صفحه به عنوان مقاله کوتاه منتشر خواهد شد.

- مقدمه: مقدمه شامل ترکیب بیان مسئله(خلاء و یا تضاد پژوهش های پیشین) و ضرورت و اهمیت (پژوهشی و کاربردی) مسئله پژوهش است و باید بدون عنوان دهی و بصورت خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. نویسندگان به توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه کنند. بهتر است مقدمه در 8 الی 10 پاراگراف منظم و پیشرونده در باره ابعاد مسئله پژوهش تدوین شده باشد. لازم است هر پاراگراف حدود 5 تا 10 خط باشد و یکی از ابعاد مهم را معرفی و تشریح نماید. هدف یا سؤال کلی پژوهش در انتهای مقدمه بیان می‌شود.

ترتیب مطالب بهتر است از متغیرهای وابسته آغاز شود و به سمت معرفی جنبه های دیگر پژوهش سوق یابد. توضیح درباره عرصه پژوهش به صورت عام؛ توضیحات اختصاصی‌ تر درباره جنبه یا بعدی از مسأله که مورد توجه خاص این مطالعه است)مبانی نظری(؛ مروری بر یافته‌های مطالعات دیگر که مرتبط با مسأله و موضوع پژوهش باشد (پیشینه تجربی) و تبیین خلأ یا شکاف موجود درباره مسأله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضرلازم است مد نظر باشد. پاراگراف آخر می بایست از زبان پژوهشگر و در خصوص هدف، سئوال یا انتظار محقق از انجام تحقیق باشد.

نکته مهم: در مقدمه از آوردن عناوین فرعی اجتناب کنید و مقدمه را به صورت یکپارچه بنویسید. در تمام مقاله، برای اصطلاح‌های تخصصی و اسامی لاتینی که برای اولین بار به کار می‌برید زیرنویس بیاورید، اسامی نویسندگان زیرنویس نشود. در درون متن مقاله ،انگلیسی ننویسید. از اسامی مخفف بیماریها و درمانها و نواحی مغز و ... تا حد امکان کمتر استفاده شود. نحوه استناددهی درون متنی و متعاقباً رفرنس‌نویسی پایانی باید با استفاده از نرم‌افزار اندنوت Endnote)) و به سبک ونکور (Vancouver) تنظیم شود.

- روش: روش شامل اطلاعاتی روشن درباره ی نوع  و فرایند پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری، ملاک‌های ورود و خروج شرکت‌کنندگان (در صورت لزوم) برآورد اندازه نمونه‌ها، مراحل  و پروتکل مداخله (در صورت لزوم)ملاحظات اخلاقی، نحوه مدیریت داده‌ها، روش تجزیه و  تحلیل داده‌ها، ابزارهای گردآوری داده‌ها به تفکیک همراه با ویژگی‌های عینی، روانسنجی، روش نمره‌گذاری و ...می‌باشد.

توجه: در ذیل عنوان کلی روش عناوین فرعی آورده نمی‌شود، بلکه بصورت پیوسته اما برجسته شده در ابتدای یک پاراگراف مجزا بخش ها ارائه می شوند.

- یافته‌ها: یافته‌ها دستاوردهای مطالعه هستند که در مطالعات کمی توزیع ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد گروه  های نمونه، یافته‌های توصیفی(جداول یا نمودار فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و .....) و یافته های استنتباطی ( جداول آماری تحلیل واریانس،همبستگی، رگرسیون و ...) متغیرهای مورد مطالعه را شامل می شوند. یافته‌های پژوهش کیفی نیز در قالب طبقات، مفاهیم یا مضامین اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول‌های مستقیم شرکت‌کنندگان یا داده‌های اولیه توضیح داده می‌شوند.

توجه: تعداد جدول‌های یک مقاله بیشتر از 5 جدول نباشد. جدول‌ها متناسب با فرمت ونکور(Vancouver) و اندازه قلم 11 تنظیم شوند. همچنین تیتر جداول و نمودارهای فارسی با اندازه قلم 11 تایپ شود.

- بحث ونتیجه‌گیری: این بخش باید شامل استنتاج و نتیجه گیری مفهومی از یافته های تحقیق مطابق سئوالات یا فرضیات اصلی تحقیق باشد. بدیهی است متعاقباً همسویی و عدم همسویی نتایج با پژوهش‌های پیشین و تبیین این همسویی و عدم همسویی، و ارائه ی یک جمع‌بندی لازم و مفید است. در مطالعات اثربخشی ذکر میزان بهبودی (با بهره گیری از ضرایب اتا  یا معناداری آماری) ضروری است. در انتهای این بخش محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری یافته‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نهایتاً پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی جهت انجام مطالعات بعدی مطرح می‌شود .

توجه: از هر گونه تکرار مکرر مطالب بخش های گذشته مانند: ذکر مجدد اهداف یا فرضیات تحقیق درابتدای این قسمت، ذکر مجدد معنادار بودن یافته ها، تایید شدن فرضیه ها، برتری میانگین گروه آزمایشی بر کنترل، ضرایب همبستگی یا رگرسیون و ...، در این بخش پرهیز شود و نتیجه گیری بصورت مفهومی و تا حد امکان  غیر آماری بیان شود.

- منابع: منابع مقاله باید به روش ونکور(Vancouver) و با استفاده از نرم افزار اندنوت تنظیم شوند. تمامی منابع باید به زبان انگلیسی و با اندازه قلم 10 نوشته شوند. لازم است فارسی بودن منابع فارسی ترجمه شده در انتهای هر منبع با درج واژه فارسی در داخل دو قلاب (بدین صورت: [Persian] )، مشخص شود.

توجه: برای برگردان منابع فارسی به انگلیسی، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به ترجمه عنوان پژوهش و اسامی نویسندگان نشود و از عناوین و اسامی انگلیسی درج‌شده در همان منبع استفاده شود.

نحوه منبع‌نویسی برای مقاله، کتاب، و پایان‌نامه‌:

 

 

1) ارجاع به مقاله ارائه شده در نشریه به سبک Vancouver

-Evans DW, Leckman JF. Origins of obsessive-compulsive disorder. Dev Psychol. 2006 ;( 72):321-32.

 • نام یک موسسه یا سازمان می‏تواند به عنوان نویسنده مقاله قید شود.
  • در عنوان مقاله‌ی لاتین، حرف اول عنوان، حروف اول اسامی خاص و حروف اسامی مخفف به صورت بزرگ نوشته می‏شود.
  • کوته‏نوشت عنوان مجلات را می‏توانید بر اساس الگوی ارائه شده در Citing (http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine) تحت عنوان Abbreviation rules for journal titles  بسازید.
  • در مواردی که صرفاً عدد شماره وجود دارد (به صورت شماره مسلسل)، همان عدد داخل پرانتز قید می‏شود. در مواردی که دوره یا شماره دارای بخش ضمیمه باشد، شماره بخش ضمیمه بعد از نوشتن “Suppl” نوشته می‏شود. برای نمونه بخش انتهایی ارجاع به یکی از دو شکل زیر نوشته می‏شود:

-13; 2004 (6 suppl2):22-9. 1998; 14 suppl 4:31-8.

 

 • ارجاع به یک بخش از مجلات بخش بندی شده به همین شکل اما بعد از قید “Pt” صورت می‏گیرد. مقاله فارسی نیز همانند مثال قبل به انگلیسی ترجمه شود. برای نمونه:

- پورموحد زهرا، دهقانی خدیجه، یاسینی اردکانی سیدمجتبی. بررسی میزان ناامیدی و اضطراب در نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور. مجله تحقیقات پزشکی. 1383؛(1)52:2-45.

-Pormovahed Z, Dehghani Kh, Yasini-Ardakani SM. The Study of hopelessness and anxiety among adolescents suffering of major b Thalassemia. J med res. 2005; 2(1):45-52.

 

2) ارجاع به مقاله ارائه شده در همایش‌ها یا کنگره‌ها

برای ارجاع به مقاله ارائه شده در همایش، عنوان و تاریخ همایش به جای نام مجله قید می‏شود و قسمت آخر ارجاع نیز صرفا شامل شماره صفحات مقاله مورد ارجاع در کتابچه همایش است.

 

3) ارجاع به کتاب:

 • نام نویسندگان مانند ارجاع به مقاله قید می‏شود. بعد از نام نویسندگان، عنوان کتاب در جایگاه مشابه با عنوان مقاله در بخش قبلی نوشته می‏شود.

-Kaplan H, Sadock B. Synopsis of psychiatry, 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2003. p. 65-83.

 • در صورت تمایل به ذکر کشور محل انتشار می‌توانید عنوان شهر را به صورت "Country, City" قید کنید.
 •  ذکر شماره صفحات ارجاع به کتاب اختیاری است. ارجاع به کتاب تألیفی فارسی نیز همانند مثال قبل به انگلیسی ترجمه شود. برای نمونه:

- دادستان پریرخ. روان‌شناسی جنایی. تهران: انتشارات سمت؛ 1382. ص. 56-42.

 -Dadsetan P. Criminal Psychology, Tehran: Samt; 2004. p. 42-56.

 • ارجاع به کتاب یا گزارش منتشر شده توسط یک سازمان به این صورت است:

- Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide: Adelaide University; 2001.

 • برای ارجاع به کتابهایی که تحت نظر ویراستار یا شورای ویراستاری نوشته شده باشند، بعد از عنوان کتاب، نام ویراستار یا ویراستاران قید می‏شود. بعد از نام آخرین ویراستار در ارجاع لاتین کلمه editor یا editors به متن اضافه می‏شود و بعد از آن علامت نقطه می‏آید. برای نمونه:

- Andrews FM, Robinson JP. Measures of subjective well-being. Robinson JP, Shaver PR, editors. San Diego: Academic Press; 1991.

 • برای ارجاع به فصلی از کتاب، بعد از قید نام نویسندگان و عنوان فصل، در ارجاعات لاتین بعد از قید “In:” مشخصات کتاب شامل نام ویراستاران، عنوان کتاب و ... نوشته می‏شود. نوشتن شماره صفحات ارجاع در این مورد لازم است. برای نمونه:

- Porporino FJ, Robinson D. Programming in cognitive skills. In: Hollin CR, editor. Handbook of offender assessment and treatment. Chichester: Wiley; 2001. p. 179-93.

 

4) ارجاع به پایان‌نامه یا رساله:

ارجاع به پایان‌نامه یا رساله دکتری هم مانند ارجاع به کتاب است، با این تفاوت که بعد از عنوان پایان‌نامه یا رساله، در انگلیسی کلمه “Dissertation” بین علامت براکت قید می‏شود و در جایگاه مشابه با نام ناشر در ارجاع به کتاب نیز نام دانشگاه نوشته می‏شود. برای نمونه:

- Trautman K. Quality of attachment and cognitive schemata in depression and obsessive compulsive phenomena [Dissertation]. Melbourne, Australia: University of Melbourne; 1994. p. 258-272.

 

 • پایان نامه یا رساله فارسی نیز همانند مثال به انگلیسی ترجمه شود. برای نمونه:

- همایی رضوان. بررسی رابطه استرس و سلامت روانی دختران دانشگاه اهواز ]پایان‌نامه کارشناسی ارشد[. اهواز: دانشگاه شهید چمران؛ 1379. ص. 15-4.

- Homaii R. The Study of relationship between daughters Stress and mental health of Ahvaz University. [M. A. Dissertation]. Ahvaz: Shahid Chamran University; 2001. p. 4-15.

5) ارجاع به اینترنت:

ارجاع به منبع اطلاعاتی روی وب (شامل وب‏سایت‌های اینترنتی، پایگاه‌های داده اینترنتی، ویکی‌ها و ....):

 • Cancer Pain [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.
 • اطلاعات مورد نیاز این بخش عموماً در پایین صفحه وب نوشته می‏شود. در صورت ارجاع به متن نوشته شده در پایگاه وب، نام نویسنده(گان) و عنوان آن متن (مشابه با نام نویسنده و عنوان مقاله در ارجاع به مقاله) نوشته می‏شود. ارجاع به اطلاعات فارسی نیز مشابه با نمونه لاتین است. (استناد‌ دهی به منابع از مجله علوم رفتاری اخذ شده است.)
 • کلیه مکاتبات پس از ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه بصورت خودکار با کسی انجام می شود که به عنوان نویسنده عهده دار مکاتبات در سامانه مشخص شده است.

سبک ارجاع دهی در نشریات علمی وزارت عتف