افزایش رشد ضریب تاثیر مجله روان شناسی دانشگاه سمنان در مقایسه با ضریب تاثیر متوسط حوزه و رشته در کشور

افزایش رشد ضریب تاثیر مجله روان شناسی دانشگاه سمنان در مقایسه با ضریب تاثیر متوسط حوزه و رشته در کشور

بر اساس ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و  طبق آخرین گزارش استنادی مجلات در نمایه ISC در سال 1397، ضریب تاثیر (IF) مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان از 0/222 به 0/417 افزایش  یافته است. ​بر این اساس ضریب تاثیر مجله روان شناسی بالینی از متوسط ضریب تاثیر حوزه علوم اجتماعی و رشته روان شناسی در کشور بالاتر قرار گرفته است ( IF  مجله از MIF =0/357 بالاتر قرار گرفته است). این شاخص نشان دهنده رشد تعداد استنادات مجله می باشد. ضریب شاخص آنی مجله نیز در این مدت 0/111 بوده است. همچنین مجله روان شناسی بالینی همانند سال های قبل جزء مجلات هسته در کشور محسوب می شود. چارک مجله کماکان  (Q2)است.

 لینک مستندات ضریب تاثیر مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx