مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در 3 گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و گروه افراد بهنجار انجام گرفت.
روش: روش پژوهش حاضر، علی– مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال افسردگی بستری در بیمارستان‌های شهرستان اردبیل تشکیل داد. تعداد 30 نفر مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و تعداد 30 نفر مبتلا به اختلال افسردگی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان گروه‌های مورد مطالعه و تعداد 30 نفر نیز به همین روش از بین جامعه افراد بهنجار به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. در نهایت 4 نفر از گروه اسکیزوفرنی و 2 نفر از گروه افسرده از شرکت در مطالعه خودداری کردند یعنی در کل 54 نفر در این پژوهش شرکت کردند. پس از تشخیص روان‌پزشک، هر سه گروه با استفاده از پرسشامه‌های نیمرخ حسی بزرگسال و آزمون افتراق معنایی آزگود ارزیابی شدند و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که در مؤلفه‌های ثبت پایین و حساسیت حسی و اجتناب از احساس، بین سه گروه تفاوت وجود معنی وجود دارد ولی در مؤلفه جستجوی احساس تفاوت آماری معنی‌داری بین سه گروه وجود نداشت. در ارتباط با پردازش معنایی نیز، در مؤلفه‌های ارزیابی، توانایی و فعالیت در سطح بین سه گروه تفاوت وجود داشت ولی در مؤلفه خطر تفاوت آماری معنی‌داری بین سه گروه وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: در مقایسه با گروه سالم افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی اطلاعات حسی را کمتر ثبت نموده و حساسیت بیشتری به آنها نشان داده و سعی می‌کنند از اطلاعات حسی اجتناب کنند. همچنین این افراد اطلاعات را به طور منفی ارزیابی نموده و آنها را با قدرت و فعالیت بیشتری پردازش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Sensory and Semantic Information Processing in Patients with Schizophrenia, Major Depression and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • H Gamari-Give
  • S Basharpoor
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare sensory and semantic information processing in three groups of patient with Schizophrenia and Major Depression and Normal Individuals.
Method: The method of present study was Causal-Comparative. Statistical Society of this research was comprised of whole patient with Schizophrenia and Major Depression who were bedridden at Mental Hospitals of Ardabil city. 30 people of each Schizophrenia and Major Depression group were selected randomly along with 30 people of Normal Individuals as experimental group. After psychiatric diagnosis, three groups were tested by adult sensory profile and Azgood deferential test. Data were analyzed by one way ANOVA and Scheffe test.
Results: The results showed that there is significant difference between three groups in low registration, sensory sensitivity and sensation avoiding but no significant differences between groups in sensation seeking. In relation to semantic processing, there is significant difference between three groups in appraisal, potency and activity components but nothing in danger component.
Conclusion: In comparison with normal group, patient with schizophrenia and major depression disorders registered lower sensory information and try to avoid them. These patients also appraised the information in a negative way and process them with great potency and activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory Processing
  • Semantic Processing
  • Schizophrenia
  • major depression