مقایسه کارکرد اجرایی سازمان بندی مجدد اندیشه در زیرمجموعه‌های اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه بر اساس مدل بارکلی

نویسندگان

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، مقایسه کارکرد اجرایی سازمان‌بندی مجدد اندیشه در زیرمجموعه های اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه بر اساس مدل بارکلی می‌باشد.
روش: در این پژوهش که از نوع علی- مقایسه‌ای است، 50 دانش‌آموز پایه سوم و چهارم ابتدایی مبتلا به اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه (25 دانش‌آموز مبتلا به فزون کنشی و 25 دانش‌آموز مبتلا به نارسایی توجه) با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) و مصاحبه تشخیصی بالینی، انتخاب شده و با بهره‌گیری از آزمون بندر گشتالت، آزمون زمان واکنش و آزمون شکل‌گیری مفهوم ویگوتسکی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانش‌آموزان مبتلا به نارسایی توجه، نسبت به دانش‌آموزان مبتلا به فزون کنشی، عملکرد بهتری در بازداری رفتاری داشتند ولی در سازمان‌بندی مجدد اندیشه، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: به طور کلی، یافته‌های این پژوهش، نظریه بارکلی را در خصوص نقص کودکان مبتلا به فزون کنشی در بازداری رفتاری مورد تأیید قرار داده و در مورد نقص سازمان‌بندی مجدد اندیشه، رد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Reconstitution of Thought Executive Function in Subtypes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Based on Barkley,s Model

نویسندگان [English]

  • T Hashemi-Nosratabad
  • M Mahmood-Aliloo
  • H. A Gholam-Rostami
  • F Nemati-Sogolitappeh
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is comparison of reconstitution of thought executive function in subtypes of attention- deficit/hyperactivity disorder based on Barkley,s model.
Method: In this ex post facto research, fifty, third and fourth primary grades students (25 attention deficit and 25 hyperactive students) were selected by using Child Symptom Inventory (SCI-4) and DSM-IV-TR recognition interview and administered by Bender-Gestalt test, Reaction Time Test and Vygotsky,s Content Shaping Test. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results: The results showed that the students with attention-deficit disorder had better performance in behavioral inhibition but there was not significant difference between two groups in reconstitution of thought.
Conclusion: Generally, the findings of this study confirmed Barkley,s model about deficit of hyperactive children in behavioral inhibition, and rejected it about deficit of reconstitution of thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Behavioral Inhibition
  • executive Functions
  • Reconstitution of Thought
  • Barkley
  • s Model