اختلالات درونی سازی نقش اضطراب و افسردگی مادران در سلامت روانی دختران نوجوان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده‌اند اضطراب و افسردگی مادران در ابتلای فرزندان به اختلالات درونی سازی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه افسردگی و اضطراب مادر با اختلالات درونی سازی در دختران نوجوان می‌باشد.
روش: در این مطالعه که از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است، 108 دانش‌آموز دختر عادی، در دامنه سنی 11 تا 16 سال با میانگین و انحراف استاندارد 26/13 (92/0) از تبریز شرکت کردند. مادران به مقیاس علائم مرضی کودکان (CSI-4) و مقیاس DASS-42 پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و مدل‌ یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: اضطراب و افسردگیِ مادر پیش‌بینی کننده قوی اختلالات درونی سازی در دختران نوجوان بود. عامل اضطرابِ مادر (377/0=β) در مقایسه با افسردگی مادر (243/0=β) سهم بیشتری در پیش‌بینی اختلالات درونی سازی دختران نوجوان داشت. مدل‌ یابی معادلات ساختاری نشان داد که بین افسردگی مادر با اختلالات درونی سازی دختران نوجوان (49/0=R)، همچنین بین اضطراب مادر و اختلالات درونی سازی دختران نوجوان (53/0=R) رابطه علّی معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: افسردگی و اضطراب مادر می‌تواند علت ابتلای دختران نوجوان به اختلالات درونی سازی باشد. نتایج این پژوهش در پیشگیری و درمان اختلالات درونی سازی دختران نوجوان کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها