عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی (بازداری)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر، با هدف بررسی عملکرد افراد چاق و بیماران چاق درمان شده در کارکردهای اجرایی انجام شد.
روش: در این مطالعه سه گروه، شامل گروه چاق (30 نفر با BMI مساوی یا بزرگترkg/m2 30)، گروه درمان شده (30 نفر که از طریق رژیم غذایی وزن خود را کاهش داده‌اند)، 30 نفر افراد عادی (بدون داشتن سابقه چاقی و یا هر گونه مشکلات روان‌پزشکی)، شرکت کردند. همه شرکت کنندگان، زن بوده و از سطح شهر تهران انتخاب شدند. سه گروه از نظر سن و میزان تحصیلات همتا شدند. ابزار پژوهش شامل سیاهه افسردگی بک، سیاهه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر، آزمون دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین و تکلیف استروپ بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در آزمون دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین، گروه چاق و گروه درمان شده در مقایسه با گروه بهنجار، دارای عملکرد ضعیف‌تری بودند. در تکلیف استروپ نیز، گروه چاق و درمان شده نسبت به گروه بهنجار، ضعیف‌تر عمل کردند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش با یافته‌های قبلی همخوانی دارد و نشان می‌دهد افراد مبتلا به چاقی، از مشکلات شناختی آشکاری رنج می‌برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Executive Function of Performance (Inhibition) in Obesity Patients

نویسندگان [English]

  • M Khodapanah
  • A.R Moradi
  • S Vosough
  • M Khodapanah
چکیده [English]

Introduction: The main aim of the current study was to investigate the performance of the obese individuals comparing with the normal subjects and those who recovered by diet regime on the executive function.
Method: Three groups of women subjects from Tehran city including obesity group (N= 30, BMI ≥30 kg/m2), recovered obesity group (N=30, has reduced their weight by diet), and normal control group (N=30, without any history of obesity and psychological problems) who were matched by age and level of education were participated at this study. The instruments were included Wisconsin Cart Sorting Test (WCST), Stroop task, Beck Depression Inventory (BDI) and State – Trait Anxiety Inventory.
Results: The results showed that obese group and recovered group performed worse than normal group on Wisconsin Cart Sorting Test (WCST) and Stroop task.
Conclusion: The results are consisting with the previous findings and also indicated that the obese patients suffer from cognitive problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obese
  • Performance Functions
  • depression
  • Anxiety