نقش اجتناب رفتاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نشانه های افسردگی بر حسب اجتناب رفتاری در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی بود.
روش: از میان دانشجویانی که بر اساس نتایج سیاهه هراس اجتماعی، با نشانه های غالب هراس اجتماعی شناسایی شده بودند، 123 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس از آنها خواسته شد که به سیاهه افسردگی بک، سیاهه هراس اجتماعی و مقیاس اضطراب اجتماعی لایبوویتز پاسخ دهند. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین اجتناب رفتاری و نشانه های افسردگی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش اجتناب رفتاری می تواند تغییرات مربوط به نشانه های افسردگی را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که اجتناب رفتاری نقش مهمی در تبیین نشانه های افسردگی در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی دارد. این یافته می تواند برای درمان هراس اجتماعی دستاورد مهمی به شمار آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Behavioral Avoidance in Predicting Depressive Symptoms in Subjects with Salient Symptoms of Social Phobia

نویسندگان [English]

  • B Ahadi
  • N Mikaili
  • A.R Abdolmohammadi
چکیده [English]

Introduction: The main aim of this study was to explain depression symptoms according to behavioral avoidance in subjects with salient symptoms of social phobia.
Method: Among students who scored 19 and above on Social Phobia Inventory, 123 students were selected by random sampling. Subjects were asked to complete the Social Phobia Inventory, Beck Depression Inventory, and Liebowitz Social Anxiety Scale. Data were Analysed with Pearson correlation coefficient, and regression analysis.
Results: The results showed that behavioral avoidance was positively associated with depression symptoms. The results also revealed that behavioral avoidance can predict changes of depression symptoms.
Conclusion: The results suggested that behavioral avoidance have important role in explaining depression symptoms in persons with salient symptoms of social phobia. This findings can be important in treating social phobia disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Avoidance
  • Depression Symptoms
  • Social Phobia