تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر توانمندی‌های شخصیتی مراجعین افسرده خو

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر نیمرخ و میزان توانمندیهای شخصیتی افراد مبتلا به افسرده‌خویی بود.
روش: آزمودنیهای پژوهش 40 نفر از مراجعین مبتلا به اختلال افسرده‌خویی بودند، که پس از انتخاب، به طریق واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمون ارزشهای فعال در عمل (VIA-IS) به عنوان پیش‌آزمون در هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش، 6 جلسه آموزش شناختی ارتقاء امید دریافت نمود. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. در پایان آزمون ارزشهای فعال در عمل مجدداً به عنوان یک پس‌آزمون اجرا گردید.
یافته‌ها: این پژوهش نشان داد که اثر آموزش شناختی ارتقاء امید در توانمندیهای شخصیتی گروه آموزش گیرنده به شکل معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می دهد که آموزش شناختی ارتقاء امید مداخله‌ی مؤثری برای ایجاد بهبود در توانمندیهای مربوط به فضائل خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، خویشتن‌داری و تعالی مراجعین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Hope Enhancing Training on Character Strengths of Disthymic Clients

نویسندگان [English]

  • K Namdari
  • H Molavi
  • M Malekpour
  • M Kalantari
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of cognitive hope enhancing training on the profile of character strengths in dysthymic clients.
Method: Subjects of the study were 40 clients with dysthymic disorder, who were randomly selected and assigned to two experimental and control groups. At first, the Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS) was administered to them as pre- test for both groups. Then the experimental group received 6 sessions of cognitive hope enhancing training. The control group did not receive any training. At the end of training, the VIA-IS administered again to all subjects as post- test.
Results: The results of analysis of covariance showed that after cognitive hope enhancing training, the means of the character strengths of the training group were significantly higher than the control group.
Conclusion: This study showed that cognitive hope enhancing training is an effective intervention to improve strengths of wisdom, courage, humanity, justice, temperance, and transcendence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Hope Enhancing Training
  • Character Strengths
  • Values in Action Inventory of Strengths
  • Dysthymic Clients