رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علائم وسواسی در جمعیت غیر بالینی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علائم وسواسی در جمعیت غیر بالینی انجام شده است.
روش: شرکت کنند گان پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه باورهای فراشناختی، پرسشنامه کنترل فکر و پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی گردآوری و از طریق روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای فراشناختی و علائم وسواسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. خرده مقیاس های باورهای مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر و خودآگاهی شناختی قوی ترین پیش بینی کننده های علائم وسواس در جمعیت غیر بالینی می باشند. همچنین بین نمره کلی راهبردهای کنترل فکر و علائم وسواسی نیز رابطه مثبت معناداری به دست آمد. از میان خرده مقیاس های کنترل فکر راهبرد های تنبیه و نگرانی بیشترین رابطه مثبت را با علائم وسواس نشان دادند.
نتیجه گیری: یافته های حاضر با حمایت از مدل فراشناختی وسواس نشان می دهند که باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر نقش مهمی در علائم وسواسی دارند. تغییر باورهای فراشناختی ناکارآمد و جایگزین کردن راهبردهای مقابله ای سازگارانه به جای راهبردهای ناسازگارانه می تواند به کنترل علائم وسواسی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of the Metacognitive Beliefs and Thought Control Strategies with Obsessive–Compulsive Symptoms in Nonclinical Population

نویسندگان [English]

  • Sh Mohammadkhani
  • M farjad
چکیده [English]

Introduction: The aim of the current study is to investigate the relationship of metacognitive beliefs and thought control strategies with obsessive–compulsive Symptoms in nonclinical population.
Method: A sample of 200 students of Tarbiat Moallem University was randomly selected and completed the following questionnaires: Metacognitions Questionnaire-30 (MCQ-30), The Thought Control Questionnaire (TCQ) and Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI). Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis.
Results: The study showed that the metacognitive beliefs and thought control strategies were positively correlated with obsessive-compulsive symptoms in nonclinical population. In regression analyses MCQ subscales, positive beliefs about worry, uncontrollability and danger and cognitive self-consciousness were the strongest predictors of obsessive-compulsive symptoms. Among the subscales of thought control strategies, Worry and punishment emerged as specific and unique predictors of obsessive–compulsive symptoms in nonclinical population.
Conclusion: Results of this study support the metacognitive model of OCD and showed beliefs that people have about their thought processes and strategies that they use for control of their cognitive system has important role in onset and maintenance of obsessive–compulsive symptoms. Therefore, modification of metacognitive beliefs and malad aptive strategies to control of unwanted thoughts can be useful in prevention of intensifying and maintenance of obsessive–compulsive symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Beliefs
  • thought control strategies
  • Obsessive-Compulsive disorder