مقایسه‌ی عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار در حافظه‌ی شرح حال معنایی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توانایی بازیابی خاطرات شرح حال معنایی اختصاصی از حافظه و نشانه های استرس پس از سانحه پرداخته است.
روش: نمونه های این مطالعه شامل یک گروه از مبتلایان به PTSD ناشی از جنگ، به عنوان گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (Non-PTSD و سالم) بود. گروه ها در متغیرهای سن و هوش همتا شدند. آزمودنی ها پس از تکمیل مقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد (IES-R)، سیاهه افسردگی بک (BDI)، سیاهه اضطراب بک (BAI)، و مقیاس هوش تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)، به تکمیل مصاحبه حافظه شرح حال (AMI) پرداختند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به PTSD در مقایسه با گروه های کنترل جزئیات معنایی اختصاصی کمتری را به یاد می آوردند. همچنین کاهش اختصاصی بودن خاطرات با استرس پس از سانحه بیشتر و نواقص حافظه وسیعتری همراه می باشد. نتایج نشان داد که میزان این نواقص با نشانه های خاص PTSD رابطه مستقیمی دارد.
نتیجه گیری: داده های این مطالعه برحسب دستیابی توافقی به مواد شرح حال اختصاصی در افراد مبتلا که منعکس کننده یک فرآیند تنظیم اثر می‌باشد، بحث شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Autobiographical Memory in PTSD & Normal Adults

نویسندگان [English]

  • A Abdi
  • A. R Moradi
  • F Akramian
چکیده [English]

Introduction: This study examined the relationship between the ability to retrieval of semantic autobiographical memory in PTSD adults.
Method: The samples of this study selected from a group of PTSD of war as experimental and two control groups with and without PTSD and matched by Age and IQ. They completed the IES-R, BDI, BAI and WAIS-R and followed by AMI.
Results: Findings showed that PTSD samples were able to retrieval fewer specific semantic autobiographical memory in comparison to the control groups. The more symptomatic survivors showed the greatest memory impairment.
Conclusion: The data from this study is discussed in terms of compromised access to specific autobiographical material in distressed trauma survivors reflecting a process of affect regulation. Also, decreases in specificity of traumatic memories were associated with higher post traumatic stress & more deficits in memory. The results showed that the amount of defects with these specific PTSD symptoms has a direct relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
  • Semantic Autobiographical Memory
  • cognition
  • emotion