اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری در افراد وابسته به مواد

نویسندگان

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد انجام شده است.
روش: در یک طرح شبه آزمایشی 27 مراجع با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد افیونی که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی (13 نفر) و گروه گواه (14 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 12 جلسه گروهی تحت آموزش مهارت های مقابله ای قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. آزمودنی های مورد پژوهش توسط مقیاس تاب آوری کونور دیویدسون (CD-RIS) و آزمایش مورفین پیش از شروع درمان، پایان درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری 4 ماهه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از آزمون خی دو و آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون خی دو نشان دادکه تفاوت معنی داری بین فراوانی عود در دو گروه وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس نشان دادکه بین دو گروه در افزایش تاب آوری در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مقابله ای در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Coping Skills Training Based on “Marlatt Relapse Prevention Model” in Relapse Prevention and Resiliency Enhancement in Subjects with Substance Dependency

نویسندگان [English]

  • E Jafari
  • H Eskandari
  • F Sohrabi
  • A Delavar
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of coping skills training based on “Marlatt Relapse Prevention Model” in relapse prevention and resiliency enhancement in subjects with substance dependency.
Method: In a semi-experimental study, 27 subjects with diagnosis of opiate dependency who successfully detoxified were divided into two experimental group (13 subjects) and control group (14 subjects) selected by available sampling method. The experimental group received 12 sessions of coping skills training and the control group did not receive any treatment. All subjects were assessed by Conner-Davidson Resiliency Scale (CD-RIS) and morphine test before treatment, after treatment, and after a 4-month follow up stage. Data were analyzed using χ test and covariance analysis.
Results: χ test result showed that experimental and control groups had a significant difference in relapse rates. In addition, covariance analysis showed a significant difference between two groups in resiliency enhancement at periods of post test and follow up.
Conclusion: Study results indicated that coping skills training is effective in resiliency enhancement and relapse prevention in people with substance dependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Skills Training
  • Marlatt Model
  • Relapse Prevention
  • Resiliency
  • Substance Dependency