اثربخشی زوج درمانی رفتاری ـ ارتباطی برنشتاین بر تعارضات زناشویی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: رویکردهای مختلفی در زمینه زوج درمانی وجود دارد که محققان خانواده درمانی در طول سال‌ها به دنبال سنجش اعتبار و کارایی آنها بوده‌اند. یکی از این رویکردها، رویکرد رفتاری- ارتباطی برنشتاین است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری- ارتباطی برنشتاین بر تعارضات زناشویی زوج‌های شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه زوج‌های شهر اهواز می‌باشند که به فراخوان محقق برای کاهش تعارضات زناشویی پاسخ داده‌اند. نمونه این پژوهش را تعداد 28 زوج تشکیل می‌دهند که نمره آنها در تعارضات زناشویی بالاتر از یک انحراف معیار از میانگین جامعه بود. نمونه انتخاب شده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. به علاوه زوج‌ها می‌بایستی حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته و دارای حداقل یک فرزند نیز باشند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی بود. طرح پژوهشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (زوج درمانی رفتاری- ارتباطی برنشتاین) در طی 8 جلسه 2 ساعته به صورت یک جلسه در هر هفته به اجرا در آمد و پس از اتمام برنامه درمانی پس آزمون اجرا گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد که زوج درمانی رفتاری- ارتباطی برنشتاین باعث کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفه‌های آن، شده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که زوج درمانی به شیوه رفتاری- ارتباطی برنشتاین بر کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفه‌های آن، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Bornstein Behavioral-Communication Couple Therapy on Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • Mansour Soudani
  • Mohsen Nazari far
  • Mahnaz Mehrabi zadeh Hounarmand
چکیده [English]

Introduction: There are several approaches in couple therapy, which family therapy researchers have been investigating their reliability and efficacy for years. One of these approaches is Bornstein Behavioral-Communication Couple Therapy. This study aimed to examine the effectiveness of this therapy on marital conflicts in couples of Ahvaz city.
Method: The population of this research was all couples of Ahvaz city who were replied to researcher's summon for reducing their marital conflicts. The study sample was included 28 couples (56 men and women) who were randomly selected among volunteers with one standard deviation marital conflicts score above the population mean. Participants were randomly assigned to experimental and control groups. Inclusion criteria were included: at least 2 years marriage history and having at least one child. All participants were filled the Marital Conflict Questionnaire (MCQ) in a pre-test/post-test design with control group. At first, MCQ was administered on both experimental and control groups. Then the experimental group was received 8 weekly sessions (2 hours) of Bornstein Behavioral-Communication Couple Therapy. Finally, a post-test was administered after therapy sessions on all groups.
Results: An analysis of covariance and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) were shown that Bornstein behavioral-communication couple therapy reduced the marital conflicts and its components.
Conclusion: Results were shown that Bornstein behavioral-communication couple therapy is an effective therapy for reduction of marital conflicts in couples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bornstein behavioral-communication couple therapy
  • marital conflicts
  • Couples