اثربخشی درمان فعّال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی بود.
روش: در یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون توأم با گروه کنترل، تعداد 56 نفر از بیماران کرونری (26 مرد و30 زن) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل گماشته شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه جمعیت شناختی، مقیاس اضطراب- افسردگی بیمارستانی و مقیاس استرس زناشویی را تکمیل کردند. گروه‌های آزمایش طی 2 ماه تحت درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی قرار گرفتند. بعد از دو ماه از همه گروه‌ها پس آزمون و نیز طی 4 ماه بعد از آن پی‌گیری به عمل آمد. داده‌ها با آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی باعث کاهش معنادار در پس آزمون و نیز پی‌گیری 4 ماهه افسردگی در گروه‌های آزمایشی در مقایسه با گروه گواه نشده است، اما باعث کاهش معنادار در پس آزمون و پی‌گیری 4 ماهه اضطراب و استرس زناشویی در گروه‌های آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.
نتیجه‌گیری: درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی در کاهش اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی طی یک دوره حداقل 4 ماهه مؤثر است. با این وجود، درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی طی یک دوره درمانی 2 ماهه برای کاهش علائم افسردگی در بیماری قلبی ناکافی است. این موضوع طراحی مداخله مناسب و جامع برای بیماران قلبی دارای اضطراب، استرس زناشویی و در معرض خطر افسردگی و نیز نیاز برای برنامه‌های پیشگیری و ارتقای سلامت آنان را یادآور می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Contracting and Behavioral Activation Therapy on Depression, Anxiety and Marital Stress in Patients with Coronary Heart Disease

نویسندگان [English]

  • Imanollah Bigdeli
  • Eshagh Rahimian
چکیده [English]

Introduction: This research aimed to investigate the effectiveness of group contracting and behavioral activation therapy on depression, anxiety and marital stress of patients with Coronary Heart Disease.
Method: In a quasi-experimental design with pre-test/post-test with control group paradigm , a sample of 56 coronary heart disease person (26 male and 30 female) were selected by available sampling method and randomly were assigned to two experimental and one control groups. All participants were completed the Demographical Questionnaire, the Hospital Anxiety- Depression Scale, and the Marital Stress Scale. Two treatment groups were received group contracting and behavioral activation therapy during a 2 months period. A post-test and 4 months follow up were also administered for all groups.
Results: Whereas no differences were evident for depression, significantly differences were observed for anxiety and marital stress in post-test and also in 4 months follow up tests in experimental group.
Conclusion: Whereas 2 months group contracting and behavioral activation therapy was effective and long lasting therapy in reducing anxiety and marital Stress of Coronary Heart Disease patients, it was not a sufficient period for depression reduction. This issue highlighted the planning and implementation of a more comprehensive and well tailored intervention for heart patients with anxiety, marital stress and high depression risk which seem to necessitate the prevention and health promotion programs for these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • marital stress
  • Coronary Heart Disease