رابطه برون‌ گردی و نوروز گرایی با نارسایی‌های شناختی: ارزیابی نقش واسطه‌ای فراشناخت

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد شخصیتی برون گردی و نوروز گرایی با نارسایی‌های شناختی و نقش فراشناخت به عنوان متغیر واسطه‌ای در این رابطه بود.
روش: 200 دانشجوی دختر دانشگاه تربیت مدرس، فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک، پرسشنامه نارسایی‌های شناختی و پرسشنامه فراشناخت را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مؤلفه‌های فراشناخت شامل باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی و باورهای منفی درباره عدم کنترل افکار در رابطه میان نوروز گرایی و نارسایی‌های شناختی تا اندازه‌ای واسطه شده‌اند. همچنین رابطه مستقل معناداری بین نوروز گرایی و نارسایی‌های شناختی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش از واسطه شدن فراشناخت و برخی مؤلفه‌های آن در رابطه میان نوروز گرایی و نارسایی‌های شناختی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Extraversion, Neuroticism and Cognitive Failures: The Assessment of Metacognition as a Mediator

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Shahgholian 1
  • Parviz Azadfallah 1
  • Ali Fathi-Ashtiani 2
  • Hassan Ashayeri 3
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study was to investigate the relationship between extraversion and neuroticism personality dimensions and cognitive failures and the role of metacognition as a mediator variable in this relationship.
Method: 200 female students of Tarbiat Modares University completed Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R), Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and Metacognition Questionnaire (MCQ-30). The data were analyzed using multiple regression.
Results: The results indicated that components of metacognition in positive beliefs about worry, negative beliefs about uncontrollability and danger, cognitive confidence and negative beliefs about not controlling thoughts were partly as a mediator between neuroticism and cognitive failures. Also there was a significant independent correlation between neuroticism and cognitive failures.
Conclusion: The findings of this study support the meditative role of components of metacognition in the relationship between neuroticism and cognitive failures

کلیدواژه‌ها [English]

  • extraversion
  • Neuroticism
  • Cognitive Failure
  • Metacognition