اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی همدان

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 دانشگاه تربیت معلم

4 دانشگاه سمنان

5 دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد شخصیتی برون گردی و نوروز گرایی با نارسایی‌های شناختی و نقش فراشناخت به عنوان متغیر واسطه‌ای در این رابطه بود.
روش: 200 دانشجوی دختر دانشگاه تربیت مدرس، فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک، پرسشنامه نارسایی‌های شناختی و پرسشنامه فراشناخت را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مؤلفه‌های فراشناخت شامل باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی و باورهای منفی درباره عدم کنترل افکار در رابطه میان نوروز گرایی و نارسایی‌های شناختی تا اندازه‌ای واسطه شده‌اند. همچنین رابطه مستقل معناداری بین نوروز گرایی و نارسایی‌های شناختی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش از واسطه شدن فراشناخت و برخی مؤلفه‌های آن در رابطه میان نوروز گرایی و نارسایی‌های شناختی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotional Disclosure (Written and Verbal) on Symptoms of Depression, Anxiety and Stress in Students

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahmadi Tahoor Soltani 1
  • Valiollah Ramezani 2
  • Mohammad Hossein Abdollahi 3
  • Mahmoud Najafi 4
  • Mehdi Rabiei 5
چکیده [English]

Introduction: The main aim of this study was to investigate the effectiveness of written and verbal emotional disclosure on depression, anxiety and stress symptoms in undergraduate students.
Method: Using screening sampling method, 40 students of Hamadan Azad University with high scores in Depression, Anxiety and Stress Scale were selected, and randomly assigned into two experimental and two control groups. While experimental groups participated in psychotherapy interviews with written and verbal emotional disclosure method, no intervention were made for control groups. Consequently, post test and follow up after 3 mouths was administrated for DASS scores in all 4 groups and data were analyzed by Repeated Measures (GLM) statistical method.
Results: Significantly differences were revealed for depression, anxiety and stress symptoms between 4 groups. A Bonferroni Post Hoc Test was also showed a significant difference between pre-test and post-test scores in experimental groups, whereas no differences were evident between post-test and follow up. That is, the interventional effects have not a significant difference from post-test to fallow up. Further, written emotional disclosure reflected a greater effect on depression and stress symptoms than verbal emotional disclosure.
Conclusion: Written and verbal emotional disclosure reduces the symptoms of depression, anxiety and stress in people with these clinical symptoms. Therefore, it could be considered, by specialist, as a simple, effective and low cost strategy for encountering and coping with negative life events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Written emotional disclosure
  • verbal emotional disclosure
  • depression
  • Anxiety
  • Stress