اثربخشی آموزش حافظه‌ی فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظه‌ی فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌ آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی است.
روش: روش این پژوهش آزمایشی بود. برای این هدف، 30 کودک با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه سوم ابتدایی به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارده شدند (15 کودک در گروه آزمایشی و 15 کودک در گروه کنترل). ابزارهای مورد استفاده عبارت از مقیاس هوش کودکان وکسلر ویرایش چهار، آزمون تشخیصی حساب نارسایی و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی پایه سوم دبستان بود. آموزش حافظه‌ی فعال بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. داده‌های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش حافظه فعال می‌تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی را بهبود بخشد.
نتیجه‌گیری: آموزش حافظه‌ی فعال می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای در بهبود اشکالات ریاضی در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضیات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Working Memory Training on Improving the Academic Performance of Children with Dyscalculia

نویسندگان [English]

  • Ahmad Abedi
  • Sara Agha-babaie
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigation of efficacy of working memory training on improving academic performance of children with mathematics learning disability.
Method: The design was experimental. For this purpose, 30 3rd grade elementary students with math learning disability that were selected by using multistage random cluster sampling (each group consist of 15 children). The instruments of this research were Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition, Dyscalculia Diagnostic Test and Clinical Interview. working memory training was employing on experimental group. Data was analyzed by analysis of Covariance.
Results: Findings indicated that working memory training can improve math performance of children with mathematics learning disability.
Conclusion: The findings emphasized that working memory training can be used as a intervention method in improvement of mathematics difficulty in students with mathematics learning disability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics learning disability
  • working memory training
  • Academic Performance