اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری رفتار مادرانه بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک بود.
روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی بود و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گواه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل مادران ساکن شهر اصفهان بود که دارای یک فرزند حداقل 1 ساله و حد اکثر 5 ساله با سبک دلبستگی ناایمن بودند. نمونه شامل 40 زوج مادر- کودک بود که به صورت تصادفی به گروه‌های آزمایشی و گواه گماشته شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه کیو- ست دلبستگی (آ.کیو.اس) و مقیاس درجه‌بندی رفتار مادرانه بود. پیش‌ آزمون جهت سنجش رفتار مادرانه و میزان امنیت دلبستگی کودک برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. سپس 12 جلسه هفتگی آموزش شناختی رفتاری رفتار مادرانه برای مادران گروه آزمایش برگزار گردید. یک هفته پس از پایان جلسات، پس‌ آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که پس از آموزش شناختی رفتاری، بین نمرات ابعاد اصلی رفتار مادرانه و نمره دلبستگی ایمن گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میزان رفتار مادرانه و امنیت دلبستگی کودک در گروه آزمایش افزایش داشته است.
نتیجه‌گیری: آموزش شناختی رفتاری رفتار مادرانه بر بهبود رفتار مادرانه و افزایش نمره دلبستگی ایمن کودکان مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive-Behavior Training for Mothers on Changing Maternal Behavior and Child’s Insecure Attachment

نویسندگان [English]

  • Shirin Tabaeh_Emami
  • Aboulghasem Nouri
  • Mokhtar Malek_Pour
  • Ahmad Abedi
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to study the effectiveness of cognitive-behavior training of maternal behavior on changing maternal behavior and child’s insecure attachment style.
Method: In this study, a quasi-experimental design with pretest-posttest with experimental and control group was used. The population of this research included Isfahanian mothers that have one child that he/she was upper limit 5 and lower limit 1 years old with insecure attachment style. The sample consisted 40 mothers-children that assigned randomly to experimental and control groups. The data gathering instruments included two questionnaires, Attachment Q-Sort (AQS) and Maternal Behavior Rating Scale. Pre-test administered for rating of maternal behavior and secure attachment in experimental and control group. Then administered 12 sessions of weekly cognitive-behavior training for mothers in experimental group. In the end sessions, after one week, administered post-test for two groups.
Results: The results of ANCOVA showed that there is a significant different between scores of maternal behavior and secure attachment in control and experimental group after cognitive-behavior training and in experimental group, maternal behavior and security of child’s attachment was increased.
Conclusion: Cognitive-behavior training of maternal behavior was effective on improvement of maternal behavior and creasing score of secure attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mother and Child
  • Insecure Attachment
  • Maternal Behavior
  • Cognitive-Behavior Training