اثربخشی مداخلات زود هنگام مبتنی بر بازی‌های توجهی بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی/ تکانشگری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات زود هنگام مبتنی بر بازی‌های توجهی بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی/ تکانشگری پیش دبستانی انجام گرفته است.
روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود جامعه آماری، شامل کلیه کودکان پسر پیش دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی/ تکانشگری شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-89 بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 کودک پسر با نشانگان اختلال نقص توجه- بیش فعالی/ تکانشگری به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای، انتخاب و با روش تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارده شدند (15 کودک در گروه آزمایش و 15 کودک در گروه کنترل). ابزار مورد استفاده، پرسشنامه کانرز والدین و مصاحبه بالینی بود. مداخلات مبتنی بر بازی‌های توجهی بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. داده‌های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که مداخلات زود هنگام مبتنی بر بازی‌های توجهی بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی/ تکانشگری پیش دبستانی مؤثر است.
نتیجه‌گیری: توجه به تشخیص و مداخلات زود هنگام می‌تواند رویکردی مؤثر در درمان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی- تکانشگری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Early Interventions Based on Attention Games on the Rate Attention of Preschool Children with Attention Deficit-Hyperactivity/Impulsivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Shoushtari
  • Mokhtar Malek_Pour
  • Ahmad Abaei
  • Razieh Ahromi
چکیده [English]

Introduction: The aim of this research was to investigate the efficacy of early interventions based on attention games on the rate attention of Preschool children with attention deficit-hyperactivity/impulsivity disorder.
Method: The design was experimental with pretest-post test. Statistical population were Including all Preschool boys with ADHD in Isfahan city during1389-1390. For this purpose, 30 children with ADHD symptoms were selected by using multistage random cluster sampling (each group consisted of 15 children). The instruments of this research were the parent Conner s questionnaire and clinical interview. Interventions based on attention games was employing on experimental group. Data were analyzed by Analysis of Covariance.
Results: Finding indicated that early interventions based on attention games can improve attention performance of Preschool children.
Conclusion: Regarding to early identification and intervention can be an effective approach in the treatment of attention deficit/hyperactivity-Impulsivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Interventions
  • Attention Games
  • attention deficit
  • Hyperactivity-Impulsivity